O Izbie

logoNew

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego obejmuje swoim działaniem teren województwa łódzkiego i reprezentowana jest przez 322 członków Rad Powiatowych działających w 21 powiatach w tym 42 Członków Walnego Zgromadzenia. Rada Powiatowa jest ważnym organem opiniodawczym Izby.
W każdym z 21 powiatów zostało utworzone Biuro Powiatowe IRWŁ, którego praca skupia się na udzielaniu porad, organizacji szkoleń i niesieniu doraźnej pomocy rolnikom w terenie.
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jest jednostką samorządu rolniczego obejmującą swym zasięgiem działania całego obszaru województwa. W wyniku wprowadzenia od 1 stycznia 1999 r. reformy administracyjnej kraju doszło do połączenia w jeden organizm izb rolniczych z byłych województw: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego, skierniewickiego oraz części województwa kaliskiego, konińskiego, płockiego i radomskiego.
W ciągu minionych lat samorząd rolniczy wyraźnie zaznaczył swoje miejsce w przestrzeni organizacji rolniczych. Stara się godnie reprezentować interesy wszystkich rolników w kontaktach z administracją rządową i samorządową.

Nasze zadania:

 1. sporządzenie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawienie ich organom administracji  rządowej i samorządu terytorialnego,
 2. występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów w tym zakresie,
 3. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów,
 4. prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej ,
 5. gromadzenie przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców ,
 6. doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
 7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
 8. podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,
 9. prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawania tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej
 11. działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie.
 12. współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk,
 13. kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,
 14. inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych,
 15. działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,
 16. promowanie eksportu produktów rolnych,
 17. rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych ,
 18. upowszechnianie kultury w społeczności wiejskiej,
 19. popularyzowanie w społeczności autentycznego obrazu wsi polskiej, problemów rolnictwa oraz warunków ekonomicznych.
 20. współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.
 21. przedstawienie  organom administracji rządowej w województwie oraz organom samorządu terytorialnego opinii o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych z wyjątkiem przepisów porządkowych.

 

IMG_2962-600X600