Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w dniu 14 grudnia 2013 roku odbyło się VII w IV kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Andrzej Woźniak (Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego), Anna Bieniawska (Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW) Dorota Grall ( Z-ca Dyrektora TUW Oddział w Łodzi) Elżbieta Kusideł (kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego), Michał Rutkowski (Z-ca Dyrektora ARiMR OR w Łodzi),Małgorzata Gabryelczak (Z-ca Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach), Krzysztof Ochnicki (ANR OT w Warszawie Filia Łódź), Juliusz Ambroziak (przedstawiciel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii), ks. Jarosław Leśniak (Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej) Zbigniew Stasiak (Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi), Michał Małecki (Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego) Bronisław Węglewski, delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Krajowej Rady przedstawił sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych. Informację z działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zaprezentował Wiceprezes IRWŁ Krzysztof Nowak. Piotr Kociołek, Prezes „SAM-ROL” spółki z o.o.  przedstawił informację na temat działalności i dalszych zamierzeń firmy. Dyrektor TUW Anna Bieniawska omówiła ofertę obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie.  Realizując wniosek z poprzedniego Walnego Zgromadzenia została podjęta uchwała w sprawie powołania Komisji Problemowej ds. Rodziny i Kobiet Wiejskich w składzie: Ewa Bednarek, Małgorzata Gabryelczak, Maria Lubowicka, Małgorzata Rosa, Donata Wrona.

Wnioski podjęte podczas VII/IV Walnego Zgromadzenia IRWŁ

 

  1. Wnioskujemy o wprowadzenie  w PROW na lata 2014-2020 zapisu umożliwiającego skorzystanie przez gospodarstwa pomocnicze  funkcjonujące przy Zespołach Szkół Rolniczych z działania „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” na zakup niezbędnego sprzętu i ciągników.
  2. Wnioskujemy o odstąpienie  od nakładania sankcji rolnikom z tytułu stosowania gnojowicy  w terminie od 1 grudnia do końca lutego  w sytuacjach szczególnych np. zalania wodą  zbiorników na gnojowicę i gnojówkę w wyniku awarii.
  3. W przypadku kredytów klęskowych odstąpić od żądania umów dzierżawy na okres kredytowania gospodarstwa w przypadku gdy powierzchnia gruntów własnych przekracza powierzchnię upraw uszkodzonych  przez klęskę żywiołową.
  4. Wnioskujemy aby wszyscy rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w pierwszej kolejności mieli wypłacane dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych za 2013r.
  5. Wnioskujemy o przesunięcie środków z innych działań w ramach PROW 2007-2013  na działanie „ Modernizacja Gospodarstwa Rolnych” aby wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski w 2013r. otrzymali wsparcie.
  6. Wnioskujemy   o zmianę przepisów zabraniających zdejmowanie kruponu ( tj. skóry pochodzącej z trzody chlewnej). Polska jest jedynym z nielicznych krajów gdzie jest zakaz tego zabiegu.
  7. Wnioskujemy o przedstawienie informacji na temat prac związanych ze zmianą  ustawy o izbach rolniczych.
Odpowiedź MRiRW na wnioski IRWŁ podjęte w czasie VII w IV kadencji Walnego Zgromadzenia