Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie

Zdjęcie,2

W dniu 24 lutego 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Kierownik BP ARiMR w Pajęcznie, Marta Kołodziej i Robert Kasielski, oraz Kierownik Sekcji i Promocji ARR OT w Łodzi, Kinga Beśka-Więcek. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady – Jacek Koziński, który powitał zaproszonych gości oraz delegatów i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatowej.

4. Bieżące sprawy BP ARiMR w Pajęcznie – Marta Kołodziej, Kierownik BP.

5. Szkolenie na temat: ,,Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny” i ,,Dopłaty
do materiału siewnego”– Kinga Beśka-Więcek, Kierownik Sekcji Informacji i Promocji OT ARR

w Łodzi.

6. Sprawy różne i wolne wnioski

7. Zakończenie posiedzenia.

W pierwszej kolejności głos zabrała Kierownik BP IRWŁ Marta Kołodziej omówiła sprawy bieżące Biura Powiatowego, nawiązując głównie do nowej kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2016. Poruszono także temat wypłat płatności bezpośrednich za rok 2015. Podkreślając, że opóźnienia spowodowane są m.in. ze złego funkcjonowania systemu informatycznego. Głównym tematem posiedzenia Rady było szkolenie na temat: ,,Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny” i ,,Dopłaty do materiału siewnego”, zorganizowane przy współpracy Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno – Dariusza Tokarskiego dla zainteresowanych osób z powiatu pajęczańskiego. Szkolenie poprowadziła Pani Kinga Beśka-Więcek,  Kierownik Sekcji Informacji i Promocji OT Agencji Rynku Rolnego w Łodzi. Podczas wykładu Kierownik omówiła podstawowe założenia w zakresie procedury otrzymania wsparcia finansowego dla rolników w sektorach hodowlanych. Zainteresowane osoby mogły skorzystać z profesjonalnej pomocy pracownika ARR OT w Łodzi – Pana Marcina Mitrenga przy wypełnianiu wniosków na ww. wsparcie z możliwością bezpośredniego jego złożenia do Agencji Rynku Rolnego. Członkowie prowadzili dyskusję na zagadnienia ujęte w porządku posiedzenia. Przewodniczący Rady poinformował o XXII Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach, które odbędą się w dniach 18-20 marca 2016 roku. Zaproponował członkom zorganizowanie wyjazdu na Sulejowskie Dni Pola.

Podsumowując posiedzenie Przewodniczący podziękował wszystkim za udział.

Irena Biecuszek

BP IRWŁ w Pajęcznie i Bełchatowie