Teraz Kobiety!

W dniu 21 listopada 2013 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z inicjatywy Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie kobiet aktywnie działających na obszarach wiejskich. O randze i znaczeniu tego posiedzenie niech świadczy fakt uczestnictwa w nim Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju wsi  – Tadeusza Nalewajka. Kancelarię Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego  reprezentował Krzysztof Wójcik. Zarząd KRIR reprezentowali: Prezes Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes Marek Borowski. W dyskusji zapowiedziano potrzebę kontynuacji działań podjętych podczas debaty „Rola kobiety wiejskiej we współczesnym świecie” odbywającej się przy okazji Dożynek Prezydenckich w Spale, której honorowym patronem była żona Prezydenta RP – Anna Komorowska. Od dawna zgłaszano z wielu wojewódzkich izb rolniczych potrzebę utworzenia przy krajowej radzie zespołu doradczo – opiniodawczego zajmującego się sprawami w których aktywnie uczestniczą kobiety z obszarów wiejskich. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową działalność  Krajowego Forum Kobiet Wiejskich, wskazując na słabe i mocne strony tej formy aktywności kobiet. W spotkaniu aktywny udział wzięły reprezentujące Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego  panie: Ewa Bednarek, Małgorzata Gabryelczak, Małgorzata Rosa, Donata Wrona – wnioskodawczynie powołania przy wojewódzkich izbach rolniczych – Komisji Problemowej do Spraw Kobiet i Rodziny Wiejskiej. Wskazano na potrzebę kontynuacji Forum Kobiet Wiejskich działającego w strukturach izb rolniczych. Uznano, że należy reaktywować powołane przed kilku laty Krajowe Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich. Kobiety wiejskie czują się w swoich działaniach osamotnione. Rola kobiety wiejskiej to nie tylko potrzeby rozwoju rolnictwa, jego opłacalności, możliwości zbytu produktów rolnych itp.  – to sprawa wychowanie młodego pokolenia, zapewnienie równego startu w dorosłe życie. To także rozwiązywanie problemów oświaty w środowisku wiejski . Prezes KRIR stwierdził, że ze względów proceduralno – prawnych nie ma możliwości utworzenia przy KRIR Komisji Problemowej do Spraw Kobiet. Najlepszą forma prawną będzie utworzenie Rady Doradczej do Spraw Kobiet z Obszarów Wiejskich na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkimi izbami rolniczymi. Powołano grupę inicjatywną, która ma przygotować podstawy do powołanie Krajowej Organizacji Kobiet Wiejskich. W skład której weszła przedstawicielka IRWŁ Ewa Bednarek.

Jerzy Kuzański

Dyrektor Biura Centralnego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego