Apel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Prezes Rady Ministrów w sprawie realizacji programu wapnowania

 

                                                                                        Pani

                                                                                        Beata Szydło

                                                                                        Prezes Rady Ministrów

 

Szanowna Pani Premier,

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwracam się  z prośbą o uwzględnienie w pakcie dla obszarów wiejskich „ Programu rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych z wykorzystaniem środków de minimis oraz dotacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb w wyniku rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez nawożeniem wapnem. Według Krajowej Stacji Chemiczno –Rolniczej połowa areału użytków rolnych w Polsce wykazuje kwaśny bądź bardzo kwaśny odczyn. Najwięcej gleb kwaśnych występuje m.in.  w województwie łódzkim, gdzie udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych przekracza 60%. Poprawa jakości gleb użytkowanych rolniczo w województwie łódzkim poprzez wapnowanie przyczyni się do redukcji emisji związków azotu do wód gruntowych i płynących, w celu osiągnięcia wymagań Dyrektywy Azotanowej.

Informuję, że w latach 2007-2008 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizowała w/w Program z udziałem dotacji pochodzącej z WFOŚ i GW  w Łodzi. Z dotacji wynoszącej 1 mln zł skorzystało około 1500 rolników. Jednak w dniu 16.09.2008r. decyzją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pana Stanisława Gawłowskiego realizacja programu została wstrzymana  i trwa do chwili obecnej. Uzasadniając swoje stanowisko Minister Gawłowski stwierdził, że wapnowanie gleb jest czynnikiem strukturotwórczym, plonotwórczym. Nie jest natomiast traktowane jako zagadnienie z zakresu ochrony środowiska,  co zadaniem samorządu rolniczego jest błędne ponieważ wapnowanie gleb jest szczególnie istotne w kontekście wymogów środowiskowych i obowiązującej Dyrektywy Azotanowej obligującej do podejmowania działań na rzecz ograniczenia odpływu biogenów do wód. Zabieg wapnowania gleb nie tylko korzystnie wpłynie na jakość wytwarzanej produkcji rolnej a tym samym jest pierwszym krokiem w stronę wdrażanej w życie w Polsce Dyrektywy UE. Obecnie podobny program jest realizowany w województwie śląskim.  Nadmieniam, że województwo łódzkie stanowi rejon oddziaływania elektrowni i kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Według opracowanej na potrzeby Programu ekspertyzy wykonanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  wynika, „że gleby województwa łódzkiego wykazują znaczne zakwaszenie wynikające z przebiegu procesów glebotwórczych, oddziaływań antropogenicznych i zbyt małego zużycia nawozów wapniowych”.

„Koszty zabiegu wapnowania gleb nie mogą być w całości przerzucone, tak jak obecnie na rolników, gdyż nie są oni winni negatywnym skutkom zakwaszenia gleb, co odczuwa całe społeczeństwo w niedostatecznym stopniu zaopatrywane w produkty rolnej o dobrej jakości w myśl zasady zdrowa gleba= zdrowe rośliny= zdrowa żywność= zdrowy człowiek”.

                                                                          Z poważaniem

 

                                                                                Bronisław Węglewski

                                                                                 Prezes Izby Rolniczej

                                                                                Województwa Łódzkiego                                                                            

Do wiadomości:

  1. Wiktor Szmulewicz –Prezes Krajowej rady Izb Rolniczych

Image Image (2)