Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie

         Dnia  18 lutego  2016r. w Wieruszowie odbyło się V /V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieruszowie – Pan Jerzy Karsznia. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pana  Andrzeja Komalę – Wiceprezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  Panią Olgę Gasztych oraz Pana Jacka Świątczaka pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Rejonowego Zespołu Doradców w Wieruszowie.

Pan Wiceprezes Andrzej Komala przekazał informacje z działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Pracujemy nad zmianą finansowania Rad Powiatowych. Opracowujemy także nową formę wydawania naszej gazety „ W nowej Roli”. Będzie nowa szata graficzna. W dniach 19 – 21 lutego 2016 r. w Halach EXPO ŁÓDŹ/MOSiR w Łodzi, odbędą się XVI Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XIX Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, których Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jest jednym ze współorganizatorów.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego spotkał się  Panią Anną Bieniawską –  Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, gdzie rozmawiano na temat współpracy z izbą rolniczą. Na bieżąco opiniujemy wnioski dotyczące odrolnienia gruntów rolnych. Spotykamy się z przedstawicielami Agend Rządowych.

W kolejnej części posiedzenia Pani Olga Gasztych dokonała prezentacji nt. Odnawialnych Źródeł Energii. Jak powiedziała, jest to temat dość skomplikowany i opór społeczeństwa w tej materii jest wielki.

Dnia 1 stycznia 2016r. weszła w życie Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii na mocy której:

  • Właściciele mikroinstalacji będą mogli rozliczać wyprodukowaną energię z zakładem energetycznym na zasadzie licznika netto, co oznacza że suma kWh energii odprowadzonej do sieci zostanie odjęta od sumy kWh energii pobranej w danym okresie rozliczeniowym, a rozliczenia w formie pieniężnej (po stawce stanowiącej 80% średniej hurtowej ceny energii) będą następowały dopiero jeżeli ilość energii odprowadzonej do sieci przekroczy ilość energii pobranej,
  • Przy komercyjnych instalacjach (produkujących energię na sprzedaż, a nie na użytek własny) energia ze źródeł odnawialnych będzie sprzedawana po cenach ustalonych w wyniku organizowanych przynajmniej raz do roku aukcji. W ramach każdej aukcji będzie licitowana określona pula energii – przydział w ramach tej puli, a zarazem możliwość sprzedaży energii po cenach zaproponowanych w aukcji uzyskają te podmioty, które zaoferują najniższą cenę za MWh. W ramach każdej aukcji będą określone stawki maksymalne – tzw. stawki referencyjne, które oferenci będą mogli zaoferować. Niektóre technologie (w tym fotowoltaika przy systemach       o mocy do 1 MW) będą miały indywidualnie ustalaną referencyjną, która uwzględniać będzie m. in. koszty inwestycyjne specyficzne dla danego źródła energii.
  • Wprowadzona będzie 15 letnia gwarancja niezmienności ceny energii ustalonej w wyniku aukcji.
  • Właściciele instalacji zrealizowanych przed wejściem w życie ustawy będą mieli wybór czy chcą funkcjonować wg. starych zasad czy nowych zasad.

Stała cena za prąd ze źródeł do 3 kW przez 15 lat ma wynosić  75 groszy za kilowatogodzinę energii z hydroenergii, energii wiatrowej i słonecznej. Stała cena energii ma obowiązywać też dla źródeł miedzy 3 kW a 10 kW – za jedną kilowatogodzinę energii z biogazu rolniczego – 70 groszy, biogazu ze składowisk – 55 groszy a z oczyszczalni ścieków – 45 groszy. Stała stawka 65 groszy za kilowatogodzinę energii ma obowiązywać dla hydroenergii, energetyki wiatrowej      i słonecznej. Dla tych źródeł zapisano również obowiązek zakupu przez 15 lat od oddania instalacji do użytku.

W 2015r. uruchomiony został Program Prosument.  Są to środki krajowe przeznaczone na dofinansowanie elektrowni słonecznych o mocy nie większej niż 40 kWp. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Pani Olga Gasztych dokonała prezentacji Pionowych Siłowni Wiatrowych.

Delegaci Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieruszowskim zwrócili się do Przewodniczącego, Pana Jerzego Karszni, aby na następnym  posiedzeniu omówione zostały  aktualne działania ARiMR  a także kwestie związane z Funduszami Promocji.

Magdalena Stępień

Specjalista ds. obszarów wiejskich
i obsługi Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu i Wieruszowie