Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu

W dniu 28 stycznia 2016 r. przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu Pan Jan Kołodziejczyk przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu delegatów i zaproszonych gości (lista obecności w załączeniu).

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja z działalności Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu- Przewodniczący Jan Kołodziejczyk.
  4. Informacja z działalności IRWŁ Pani Ewa Bednarek-Członek Zarządu IRWŁ.
  5. Aktualna sytuacja na rynkach rolnych Pani Ewa Bednarek-Członek Zarządu IRWŁ.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.  

Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ  Jan Kołodziejczyk przedstawił informację z działalności Rady Powiatowej w Sieradzu. Zaznaczył iż uczestniczył w wielu spotkaniach m.in. w miesiącu styczeń 2016:

6-       Uroczyste spotkanie NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych-Widawa

11-       Posiedzenie Rady PUP w Sieradzu,

12-       Spotkanie z Zarządem w Łodzi ,

13-       Posiedzenie Rady ZWC ,,Gospodarza” w Łodzi,

21-       Szkolenie     chemizacyjne w Kalinowie,

22-       Szkolenie     chemizacyjne w Gruszczycach,

25-       Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi,

26-       Spotkanie z Burmistrzem  Gminy i Miasta Błaszki w sprawie organizacji ,,Krajowego dnia Ziemniaka’’            Błaszki.

W lutym 3-5  będą organizowane Targi Fruit Logistyka w Berlinie. Wyjazd organizuje Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego przy współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  Targi Fruit Logistica – Międzynarodowe Targi Owocowo-Warzywne – są cykliczną imprezą organizowaną co roku w Berlinie. Celem targów jest szerzenie wiedzy, umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie rolnictwa. Prezentowany jest sprzęt i rozwiązania związane z pakowaniem, etykietowaniem, magazynowaniem, transportem, przeładunkiem i prezentacją towarów oraz usługi komputerowe dotyczące zarządzania logistycznego, usługi firm transportowych .  Na tegorocznych targach będą prezentacje innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań technicznych oraz warsztaty i fora dyskusyjne pomocne w kształceniu i doskonaleniu zawodowym.

Ad 4

Pani Ewa Bednarek Członek Zarządu IRWŁ przedstawiła informacje z działalności IRWŁ. Jedynym z ważnych tematów był :

- obrót ziemią rolną w świetle przepisów nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

- informacja o zasiłku macierzyńskim według nowych zasad obowiązujących od 01.01.2016r.

- informacja dotycząca Karty Dużej Rodziny programu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oferującego wielodzietnym rodzinom zniżki w wysokości do 30% w zakresie ubezpieczeń: mieszkań, domów, gospodarstw rolnych, następstw nieszczęśliwych wypadków,  a także  do 15%  zniżki przy ubezpieczeniach komunikacyjnych dla pojazdów należących do rodziny.

Ad. 5

Aktualną sytuację na rynkach rolnych omówiła Pani Ewa Bednarek-Członek Zarządu IRWŁ.

Ad.7

Przewodniczący Rady Powiatowej Jan Kołodziejczyk podziękował wszystkim za przybycie i zakończył Posiedzenie.

Na tym zakończono omawianie punktu 7 porządku obrad.

Beata Komarewska