Ważny termin dla płatników składek w KRUS

KRUS przypomina, że termin opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne upływa z dniem 31 stycznia 2016 r. Z uwagi na to, że 31 stycznia w br. przypada w niedzielę, ostateczny termin uregulowania składek mija 1 lutego br. Osoby, które sygnalizują niedoręczenie im imiennego przekazu uprzejmie informujemy, że wpłaty składek można dokonać na blankiecie przekazu, wpisując w polu„Tytułem” na przekazie odpowiednio - „składki za I kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” albo - „składki za I kwartał 2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne”.

Fakt nieotrzymania przekazu KRUS prosi zgłaszać we właściwej jednostce terenowej KRUS. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego należy niezwłocznie poinformować o zmianie właściwą placówkę terenową lub odpowiedni oddział regionalny Kasy prowadzący sprawy z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników lub ubezpieczenia zdrowotnego rolnika opłacającego składki.

Jednocześnie Kasa przypomina, że w I kwartale 2016 r. wysokość składek na ubezpieczenie:

  1. społeczne rolników jest taka sama jak w IV kwartale 2015 r. (aktualny wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników pod adresem: http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/,
  2. zdrowotne należnych za każdy miesiąc kwartału za każdego podlegającego ubezpieczeniu:
  •  rolnika i domownika w gospodarstwie o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych nie uległa zmianie i tak samo jak w IV kwartale 2015 r. wynosi 1 zł za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych oraz
  • domownika w gospodarstwie stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej pozostaje na tym samym poziomie co składka w IV kwartale 2015 r.  i wynosi 124 zł miesięcznie.

W I kwartale 2016r. uległa natomiast zmianie indywidualnie opłacana miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Zadeklarowana w 2016 r. podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1850 zł. W związku z tym, od 1 stycznia 2016 r. dla rolników prowadzących działy specjale produkcji najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 167 zł (tj. 9% x 1850 zł minimalnego wynagrodzenia). Składkę należną za styczeń 2016 r. należy opłacić do 15 lutego 2016 r.

(Źródło: KRUS)