II w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

12 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej ŁRH „Zjazdowa” odbyło się II w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Uczestniczyli w nim; Bronisłąw Węglewski – Prezes, Andrzej Komala – Wiceprezes, członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk oraz delegaci z Rad Powiatowych IRWŁ z całego województwa. Na Walnym Zgromadzeniu obecni byli przedstawiciele instytucji współpracujących z izbą rolniczą: Ryszard Deluga – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Włodzimierz Małecki – Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Andrzej Górczyński – Z-ca Dyrektora KRUS OR w Łodzi, Renata Nowak – Z-ca Dyrektora ARiMR OR w Łodzi, Małgorzata Gabryelczak – Z-ca Dyrektora ŁODR z/s w Bratoszewicach, Anna Bieniawska Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Juliusz Ambroziak – przedstawiciel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi oraz przedstawicielka tej instytucji – Dorota Sirko, Cezary Dzierżek – zastępca Prezesa Zarządu – WFOŚiGW w Łodzi. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele polskiego parlamentu: Robert Telus – Prawo i Sprawiedliwość – v-ce przewodniczący Komisji Rolnictwa, Paweł Bejda – Polskie Stronnictwo Ludowe.

W czasie obrad Walnego Zgromadzenia przedstawiciele powiatów województwa łódzkiego rozmawiali o bieżącej sytuacji w rolnictwie. Zwracano uwagę na trudną sytuację szczególnie na rynku trzody chlewnej. Posłowie Robert Telus i Paweł Bejda przedstawili informację o możliwych sposobach rozwiązania tego problemu. Robert Telus poinformował o planach pracy sejmowej komisji rolnictwa. Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w dyskusji z parlamentarzystami, zaznaczył, że głos rolników musi być wysłuchany w Warszawie. Rozmawiano również o konieczności ubezpieczenia upraw rolnych, sprzedaży ziemi – ustawy, która nie jest z korzystna dla rolnika, a powinna zabezpieczyć w 100 % polską ziemię. Ważnym tematem II w V kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ było znaczenie i rola izb rolniczych oraz zwiększenie kompetencje izb rolniczych. Zwracano również uwagę na sprawę obniżenia i zniesienia przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, ceł dla Ukrainy. Na skutek wejścia w życie ww. rozporządzenia, nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej polskich producentów rolnych, ponieważ na polskim rynku pojawiły się tańsze produkty rolne (bez opłat celnych). Obowiązkiem państwa polskiego jest dbanie o interes polskiego rolnika, a nie ukraińskiego.

Członkowie Walnego Zgromadzenia przegłosowali m.in. uchwały o:

 • utworzeniu stałej Komisji Problemowej ds. Agroturystyki, Reorientacji Zawodowej  Rolników, Współpracy Zagranicznej i Promocji Produktów Rolnych w składzie:
 1. Kołodziejczyk Jan,
 2. Kowalski Zenon,
 3. Krawczyk Marek,
 4. Kuzański Jerzy,
 5. Sygitowicz Ewa,
 6. Wojtaszczyk Łukasz,
 7. Wrona Donata,
 8. Wróbel Jerzy

której zadaniem byłaby:

- współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie zmian i podnoszenia kwalifikacji rolników,

- promowanie podnoszenia kwalifikacji przez młodych rolników, promowanie założeń wielofunkcyjnego rozwoju wsi, agroturystyki na terenach wiejskich,

- nawiązywanie współpracy z funkcjonującymi gospodarstwami agroturystycznymi, czerpanie z posiadanych przez nich doświadczeń,

- nawiązywanie kontaktów z podmiotami działającymi w sektorze rolnym  w przedmiocie skupu przetwórstwa i handlu oraz zbieranie uwag i sugestii w zakresie ich działania,

- współpraca z agencjami rządowymi realizującymi zadania publiczne w rolnictwie,

- wymiana doświadczeń z jednostkami samorządu rolniczego w kraju i za granicą,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

 • utworzenia stałej Komisji Problemowej ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska w składzie:
 1. Chojecki Jan,
 2. Gabryelczak Małgorzata,
 3. Gruszczyński Andrzej,
 4. Karsznia Jerzy,
 5. Ossowicz Jacek,
 6. Sałata Bogdan,
 7. Starek Ryszard,
 8. Supera Eugeniusz,
 9. Znyk Jan

której zadaniem byłoby:

- wypracowanie wniosków dla Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawach dotyczących poszczególnych działów produkcji rolnej,

- sporządzanie okresowych analiz sytuacji gospodarczej w poszczególnych gałęziach
rolnictwa,

- ocena i wnioski do pracy agend rządowych funkcjonujących w sferze rolnej.

Wnioski z II w V kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ

 

 1. Podjąć działania interwencyjne  na rynku drobiu rzeźnego z powodu drastycznego spadku cen w granicach 2,80 – 2,90 zł/kg. Proponowane ceny nie pokrywają kosztów produkcji.
 2. Podjąć działania interwencyjne na rynku trzody chlewnej i rynku mleka z powodu niskich cen oferowanych za ww. produkty.
 3. Prosimy o przedstawienie informacji o wydatkowaniu środków z „Funduszy promocji produktów rolno-spożywczych” za 2015 roku.
 4. Podjąć działania mające na celu wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych ze względu na zmianę warunków atmosferycznych.
 5. Podjąć działania mające na celu zmianę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 374/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, które weszło w życie w dniu 23 kwietnia 2014 roku w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. W wyniku ww. rozporządzenia z cła zostały zwolnione towary przemysłowe importowane do Unii Europejskiej z Ukrainy obejmujące ponad 94 proc. linii taryfowych. Rozporządzenie to znosi również 83 proc. taryf celnych w zakresie importu do UE z Ukrainy produktów rolnych. W odniesieniu do niektórych produktów rolnych, takich jak: zboża, mięso wołowe, wieprzowe i drób, obowiązują bezcłowe kontyngenty na import.
 6. Podjąć działania mające na celu przywrócenie wysokości dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie sprzed 22 kwietnia 2015 roku.Od 22 kwietnia 2015 roku są niższe, niż wcześniej, obowiązujące dopłaty.
 7. Podjąć pilne działania mające na celu stworzenie nowoczesnego monitoringu suszy w Polsce.  Raporty IUNG nie odzwierciedlały stanu faktycznego na polach, rzekach, lasach, stawach i były ogłaszane z dużym opóźnieniem dla danych upraw. Proponujemy, aby takie stacje – punkty pomiaru usytuować w szkołach rolniczych.
 8. Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierzyny łownej i leśnej, w tym szczególnie dzika, na terenie województwa łódzkiego. Populacja ta na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zwiększyła się 5-krotnie. Nadmierna liczba dzików powoduje duże straty w uprawach rolnych.
 9. Podjąć działania mające na celu uproszczenie procedury zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego bez konieczności przedkładania faktur za zakup paliwa. Wypłata należnego zwrotu powinna być na podstawie nakazu podatkowego.