V w V kadencji posiedzenie Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

V w V kadencji posiedzenie Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 28 października 2015 roku w siedzibie IRWŁ. W posiedzeniu uczestniczyli: Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ oraz Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk. Podczas spotkania rozpatrzono wnioski i wydano opinie w sprawach przekształcenia na cele nieleśne gruntów leśnych oraz na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych. Rozpatrzono wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Stryków oraz Wójta Gminy Lipce Reymontowskie  w sprawie przekształcenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych i leśnych. Ponadto Zarząd wydał opinię dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Gospodarki Ziemią w sprawie nabycia przez cudzoziemca – spółkę Nordkalk praw własności nieruchomości rolnej o powierzchni 1,62 ha położonej w gminie Sławno, powiat Opoczyński z przeznaczeniem na cele eksploatacji kamienia wapiennego, gispu i kredy dla potrzeb rozbudowy złoża istniejącego zakładu produkcyjnego. W spotkaniu Zarządu wzięła udział Agnieszka Galanciak – ekspert Agrobiznesu banku BGŻ PNB Paribas – omówiono zasady współpracy miedzy bankiem, a izbą. W spotkaniu wziął udział również dr inż. Przemysław Majchrowski – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, który przedstawił listę odmian podstawowych gatunków uprawnych zalecanych do uprawy w województwie łódzkim jak również wystąpił o częściowe dofinansowanie działalności stacji w zakresie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Zarząd postanowił przeznaczyć na te cel kwotę 2 tys. zł. Zarząd zdecydował o wzięciu udziału w naradzie zarządów dyrektorów biur oraz głównych księgowych organizowanej przez KRIR w Jachrance koło Warszawy.

Jerzy Kuzański