II w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli

 W dniu 13 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej w Zduńskiej Woli. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady –Zenon Kowalski ,który powitał zaproszonych gości i przybyłych delegatów ,po czym zapoznał z proponowanym porządkiem obrad  w  następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja z działalności Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli Pan Zenon Kowalski Przewodniczący IRWŁ w Zduńskiej Woli.
  4. Informacja z działalności IRWŁ Pan Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ.
  5. Sytuacja w rolnictwie po wystąpieniu klęski suszy na rynku zbóż Delegacji IRWŁ  powiatu zduńskowolskiego .
  6. Przedstawienie informacji na temat działalności KRUS Pani Katarzyna  Małolepsza Kierownik Placówki Terenowej  KRUS w Zduńskiej Woli.
  7. Wystąpienia zaproszonych gości.
  8. Zakończenie obrad.

 

Pan Zenon Kowalski –Przewodniczący Rady przedstawił informacje z działalności IRWŁ w Zduńskiej Woli:

-31.05.Wybory do Rad Powiatowych IRWŁ,

-09.06 Wybory Rady Powiatowej IRWŁ,

-15.06 Zakończenia przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie,

-25.06 Zakończenie przyjmowania wniosków o materiał siewny,

-23.08 Wstawa Rolno –Przemysłowa w Zdunskiej Woli,

-05.09 Dożynki na Zjazdowej w Łodzi,

-07.09 Udział Przewodniczące IRWŁ Pana Zenona Kowalskiego wraz delegatami i Beatą   Komarewską na Dożynkach Powiatowych w Szadku

-08.09 Spotkanie przewodniczącego i delegata z prezesami rynku hurtowego w Łodzi

-13.09 Dożynki Diecezjalne Archidiecezja  Łódzka .Wraz z Piknikiem Zbożowym udział pracownika Beaty Komarewskiej,

-21-25.09 Wyjazd studyjny na targi Tech&Bio  do Francji,

-07.10 Udział Przewodniczącego Pana Zenona Kowalskiego i Delegata Wiesława Rumpla na Posiedzeniu Rady IRWŁ Sieradzu,

Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ przedstawił informacje z pracy Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Niewątpliwie jednym z ważnych tematów jakim zajmował się Zarząd w ostatnim okresie było w dniu 8 września 2015r. było wystąpienie do Pani Ewy Kopacz Prezesa Rady Ministrów z  apelem o podjęcie kolejnych działań mających na celu ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, co pozwoli na uzyskanie pomocy przez wszystkich rolników w tym rolników z terenów dla których raporty IUNG nie stwierdziły stanu klęski suszy, jedynie zagrożenie a ponieśli oni dotkliwe straty.
W dniu 9 września 2015r. Zarząd IRWŁ zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych  o podjęcie działań mających na celu przedłużenie terminu składania  wniosków  o pomoc do 15 października 2015r.  przez rolników w których gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

Zdaniem samorządu rolniczego potwierdzonymi opiniami ze środowiska samorządu terytorialnego, opiniami wyrażonymi przez zainteresowanych rolników, raporty IUNG-u nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji na polach, a także lasach, rzekach i stawach.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego już na początku lipca sygnalizował Wojewodzie Łódzkiemu stan zagrożenia suszą. Powtórzyliśmy te wnioski w sierpniu, wnioskując o podjęcie takich działań, aby w raportach IUNG uwzględnione zostały uprawy:  nie tylko zboża ozime i jare, ale przede wszystkim użytki zielone i kukurydza- stanowiące podstawową paszę w żywieniu zwierząt gospodarskich, głównie bydła w postaci sianokiszonek i kiszonek, ale także ziarna w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskowała, aby przede wszystkim w protokołach szacowania strat objąć wszystkie gatunki roślin uprawnych: w tym także ziemniaki, buraki cukrowe i inne. Polskie rolnictwo jest bardzo trudnej sytuacji, a skutki tej suszy będziemy odczuwać także w roku następnym.

Delegaci IRWŁ powiatu zduńskowolskiego  przedstawili informacje z pracy komisji o szacowaniu szkód spowodowanymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Głos zabrali również przedstawiciele komisji gmin powiatu zduńskowolskiego jak również miasta Zduńska Wola – Zbigniew Augustyniak z Miasta i Gminy Szadek szczegółowo omówił problemy z jakimi musieli uporać się  przedstawiciele komisji jak również rolnicy.

W okresie od dnia 20.08 2015r. do dnia 21.09.2015r. komisja przeprowadziła wizję lokalną i dokonała szacunku szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą.

Zgodnie z załącznikami protokołu szkód ,szkody przekraczające 30% średniej rocznej produkcji gospodarstw na terenie gminy Szadek wynosi 44 .

Powierzchnia upraw dotkniętych zjawiskiem w tych gospodarstwach stanowi 623,52 ha.

Katarzyna Małolepsza – Kierownik Placówki Terenowej KRUS omówiła bieżącą sytuacje jaka występuje w KRUS-ie. Przedstawiono również film dotyczący BHP w rolnictwie.

Beata Komarewska