„Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze”

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizuje projekt pn. „Kompleksowa organizacja spotkań, seminariów, konferencji wspierających proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030”. W ramach projektu w dniach 9 – 10 listopada 2015 r. w hali EXPO w Łodzi została zorganizowana konferencja i seminarium  ”Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze”. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego była jednym z patronów tego wydarzenia. Wśród prelegentów wydarzenia byli m.in. prof. dr hab. Eugeniusz Chyłek, MRiRW, Komitet ds. Badań Naukowych w Rolnictwie (SCAR ) przy DG R&I Komisji Europejskiej; prof. dr hab. Mieczysław Grzesik Instytut Ogrodnictwa Skierniewice; inż. Roman Jagieliński, Wicepremier i Minister Rolnictwa (1995-1997); prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda Uniwersytet Łódzki; mgr inż. Katarzyna Nowak, ŁODR w Bratoszewicach; mgr inż. Wojciech Piasecki – Przedsiębiorstwo BIOFLUID, mgr inż. Hubert Jagieliński, Dyrektor Handlowy Grupy Producentów Owoców ROJA Dyrektor Zarządzający ROBOROTOR.

Na konferencji rozmawiano m.in. o znakowaniu żywności, znaczeniu gospodarczemu produkcji, przetwórstwa, eksportu i sprzedaży owoców na obszarach wiejskich, produkcji suplementów diety i zdrowej żywności, które są szansą rozwoju obszarów wiejskich,  o wykorzystaniu nowych technologii w rolnictwie (drony), o polskim jabłku jako polskiej marce. Pojawiły się również tematy związane z wykorzystaniem glonów do produkcji energii elektrycznej i biopaliw w rolnictwie. Dyskutowano o uwarunkowaniach rozwoju polskiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego. Rolnictwo to obecnie czwarty największy sektor gospodarki w Polsce. Eksport produktów rolno-spożywczych – to ponad 12% całkowitej wartości polskiego eksportu. W latach 2003 – 2014 wartość polskiego eksportu rolno – spożywczego zwiększyła się z 4 010 mln do 21 000 mln euro. Polska zajmuje ósme miejsce wśród najważniejszych eksporterów żywności w UE. Jesteśmy największym producentem jabłek, wiśni, porzeczek, agrestu, malin, kapusty, marchwi, buraków oraz pieczarek. Trzecim w Europie producentem cukru i zbóż, jednym z największych producentów, przetwórców i eksporterów rzepaku. W skali świata to właśnie Polska produkuje najwięcej porzeczek, agrestu i malin. Polska jest również największym eksporterem: mrożonych owoców i zagęszczonych soków. O takim rozwoju decyduje m.in. poprawa konkurencyjności, spójność polityki naukowej z polityką gospodarczą sektora rolno-spożywczego,  jakość produkcji i promocja polskiej żywności. W trakcie konferencji i seminarium zwracano uwagę na ogromne znaczenie w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym wsparcia wzrostu gospodarczego poprzez innowacje. Innowacje można wiązać z nowymi i ulepszonymi produktami, procesami, techniką i technologiami, usługami. Innowacją staje się pomysł – idea, który jest powszechnie zastosowany w danej dziedzinie i przynosi konkretne rezultaty. Niezbędnym czynnikiem napędzającym udane innowacje we współczesnym świecie są interakcje między rolnikami, pracownikami nauki i doradcami. Jest wiele źródeł finansowania i sposobów pozyskiwania środków na innowacyjne rozwiązania w rolnictwie i przetwórstwie rolno – spożywczym. NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbr.gov.pl, które wspiera tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Ułatwia współpracę między polskim biznesem, a także z innymi podmiotami tworząc wspólne przedsięwzięcia i programy sektorowe. PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  www.parp.gov.pl która zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Tworzy korzystne warunki dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw. Promuje również przyjazne środowisku formy produkcji i konsumpcji. PARP realizuje programy rozwoju gospodarki, które wspierają działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. WRPO – Wojewódzkie Regionalne Programy Operacyjne w ramach których zaplanowane są różne przedsięwzięcia w poszczególnych województwach, których celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia dla programów innowacji (Edukacja dla innowacji; Partnerstwo dla innowacji; Brandy; Skuteczne instytucje otoczenia biznesu; Innowacyjne przedsiębiorstwa; Klastry; Innowacyjny Urząd.) PO WER 2014-2020 – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl), oś IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Zadaniem mikro-innowacji jest inkubacja pomysłów pozwalających rozwiązać skuteczniej problemy będące przedmiotem interwencji EFS. W ramach tego typu projektów istotne jest dotarcie, a następnie wsparcie, sprawdzenie i upowszechnienie gotowych rozwiązań potencjalnych innowatorów społecznych. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (www.poir.gov.pl) O wsparcie z tego programu występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu.