Opinia IRWŁ w sprawie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Image (4)

                                                              Pan/Pani

                                                             Prezydent, Burmistrz, Wójt

                                                            Miasta, Miasta-Gminy, Gminy

                                                                       /wszyscy/

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, przypominam Państwu o przesłaniu projektu uchwał  w sprawie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 do biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w celu wydania opinii.

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych ( Dz.U.  z 2014 roku, poz. 434) „Do zadań izb należy w szczególności sporządzanie analiz, ocen i opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawienie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego.” Wobec powyższego izby wydają opinie m.in. w sprawie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

                                                                                 

                                                                                                    Z  poważaniem                                                                      

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego