Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie

Dnia 22 października 2015r. w Wieruszowie odbyło się II /V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieruszowie – Jerzy Karsznia. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Andrzeja Komalę – Wiceprezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Henryka Niedźwieckiego – Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Wieruszowie.

 Henryk Niedżwiecki rozpoczął od przekazania informacji, iż od dnia 16 października 2015r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiona została wypłata zaliczek na poczet płatności obszarowych za 2015r. Pozostała część płatności będzie wypłacana od 1 grudnia 2015r.

Zakończyła się weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, którym tegoroczna susza zniszczyła w znacznym stopniu plony.  Rozpoczęła się już wypłata należnego im wsparcia. W powiecie wieruszowskim zostało złożonych 138 wniosków.

Jeśli chodzi o wdrażane działań w ramach PROW 2014 – 2020 na chwilę obecną zostało uruchomionych już kilka działań. Jednym z nich jest „Premia dla młodych rolników”. Wnioski przyjmowane były w terminie od 16 sierpnia do 20 września 2015r. Ważną zmianą z tym działaniu w stosunku do tego co było w poprzednim PROW jest to, że wsparcie będą mogli uzyskać tylko ci wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa i prowadzenie gospodarstwa rolnego. Jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię. W powiecie wieruszowskim zostało złożonych 9 wniosków. Od 19 października do 17 listopada 2015r. ruszył nabór na kolejne działanie, którym jest „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Wsparcie będzie  można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego – wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

Kolejnym działaniem, które zostanie uruchomione od 1 do 30 grudnia 2015r.  „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. W naborze o pomoc finansową  mogą się starać tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze – czyli podmioty, które mogły ubiegać o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej.

Na początek 2016r. zaplanowany jest nabór wniosków w ramach „Małych gospodarstw”. Na chwilę obecną nie są jeszcze znane wytyczne przyjmowania tych wniosków. Mamy tylko ogólne dane. W dalszej części Henryk Niedźwiecki podał szczegółowe dane o ilości złożonych wniosków obszarowych  w powiecie wieruszowskim w 2015r.

Kolejnym punktem posiedzenia była susza. Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ udzielił informacji o działaniach podjętych przez Zarząd IRWŁ w tej kwestii. Pism dotyczących suszy wystosowaliśmy bardzo wiele do różnych instytucji i organów państwowych. Już na początku lipca Zarząd IRWŁ sygnalizował Wojewodzie Łódzkiemu stan zagrożenia suszą. 7 sierpnia wystąpiliśmy do Wojewody Łódzkiego, Jolanty Chełmińskiej pismo o podjęcie działań mających na celu pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy i innych zjawisk atmosferycznych. 25 sierpnia podczas posiedzenia Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie z Inspektor Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, która omówiła podejmowane przez Wojewodę Łódzkiego działania w związku z długotrwałą suszą. Wnioskowaliśmy wtedy o zwiększenie ilości punktów badających poziom wód w województwie łódzkim, bo na chwilę obecną mamy ich tylko trzy. 8 września Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystąpił do Pani Ewy Kopacz Prezesa Rady Ministrów z apelem o podjęcie działań mających na celu ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej co pozwoliłoby wszystkim rolnikom na uzyskanie pomocy finansowej nawet z tych terenów, dla których raporty IUNG stanu suszy nie stwierdziły. Wnioskowaliśmy o to, aby w raportach IUNG uwzględnione zostały uprawy:  nie tylko zboża ozime i jare, ale przede wszystkim użytki zielone i kukurydza- stanowiące podstawową paszę w żywieniu zwierząt gospodarskich, głównie bydła w postaci sianokiszonek i kiszonek, ale także ziarna w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Zależało nam także na tym, aby w protokołach szacowania strat objąć wszystkie gatunki roślin uprawnych: w tym także ziemniaki, buraki cukrowe  i inne. No niestety na chwilę obecną w sprawie suszy nie da się już więcej zrobić. Najbardziej sprawiedliwie dla wszystkich byłoby, gdyby każdy rolnik mógł dostać chociaż po te parę groszy zadośćuczynienia za poniesione szkody.

Jeśli chodzi o działalność Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji działania Biur Powiatowych a także Rad Powiatowych IRWŁ poprzez wzmocnienie ich roli. Zarząd planuje, aby w przyszłym roku ruszył program wapnowania. Opiniujemy wnioski dotyczące odrolnienia gruntów rolnych. Na bieżąco spotykamy się z przedstawicielami Agend Rządowych.

Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie  wyraziła opinię w sprawie stawek podatku rolnego. W przypadku prośby poszczególnych gmin z powiatu wieruszowskiego o wydanie opinii w sprawie stawek podatku rolnego Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie będzie opowiadała się za obniżeniem stawek, w związku z trudną sytuacją w rolnictwie.

Na posiedzeniu został jednogłośnie przyjęty wniosek zgłoszony przez Adama Ciećkę, aby zostało zrealizowane szkolenie nt. alternatywnych źródeł energii.

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w Wieruszowie Jerzy Karsznia, podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady.

 Magdalena Stępień

20151022_122804 20151022_124753