Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego powiatu łowickiego

W dniu 16 października 2015 w  w siedzibie Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu odbyło się IV w V kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego powiatu łowickiego.

Obrady zostały otwarte przez Przewodniczącego Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu – Jana Znyka, który przywitał delegatów i zaproszonych gości, a następnie przedstawił porządek obrad.

 

  Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacje Zarządu IRWŁ dotyczące ogólnej sytuacji w rolnictwie w kontekście katastrofalnej suszy, jaka nawiedziła centralną Polskę
  4. Zaopiniowanie wniosku Koła Łowieckiego nr 6 „Orzeł” w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr 10.
  5. Wolne wnioski – sprawy różne.
  6. Zakończenie obrad.

 

Mariusz Cheba – Członek Zarządu IRWŁ przedstawił informacje z pracy Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Niewątpliwie jednym z ważnych tematów jakim zajmował się Zarząd w ostatnim okresie było w dniu 8 września 2015r. było wystąpienie do Pani Ewy Kopacz Prezesa Rady Ministrów z  apelem o podjęcie kolejnych działań mających na celu ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, co pozwoli na uzyskanie pomocy przez wszystkich rolników, w tym rolników z terenów dla których raporty IUNG nie stwierdziły stanu klęski suszy, jedynie zagrożenie, a ponieśli oni dotkliwe straty.
W dniu 9 września 2015r. Zarząd IRWŁ zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych  o podjęcie działań mających na celu przedłużenie terminu składania  wniosków  o pomoc do 15 października 2015r.  przez rolników w których gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

Do Rządu były kierowane wnioski o:

- pomocy socjalnej w wysokości 500 zł/hektar;

- przyśpieszenie terminu składania wniosków i zwiększenie kwoty dotacji  do dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia  materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej  charakter pomocy de minimis w rolnictwie;

- odroczenie terminu wpłaty składki na ubezpieczenie społeczne   rolników;

- dopłaty do kredytów preferencyjnych;

 

Zdaniem samorządu rolniczego potwierdzonymi opiniami ze środowiska samorządu terytorialnego, opiniami wyrażonymi przez zainteresowanych rolników, raporty IUNG-u nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji na polach, a także lasach, rzekach i stawach.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego już na początku lipca sygnalizował Wojewodzie Łódzkiemu stan zagrożenia suszą. Powtórzyliśmy te wnioski w sierpniu, wnioskując o podjęcie takich działań, aby w raportach IUNG uwzględnione zostały uprawy:  nie tylko zboża ozime i jare, ale przede wszystkim użytki zielone i kukurydza- stanowiące podstawową paszę w żywieniu zwierząt gospodarskich, głównie bydła w postaci sianokiszonek i kiszonek, ale także ziarna w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskowała, aby przede wszystkim
w protokołach szacowania strat objąć wszystkie gatunki roślin uprawnych: w tym także ziemniaki, buraki cukrowe i inne. Polskie rolnictwo jest bardzo trudnej sytuacji, a skutki tej suszy będziemy odczuwać także w roku następnym.

 Zaopiniowanie wniosku Koła Łowieckiego nr 6 „Orzeł” w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr 10.

 

Przewodniczący poprosił delegatów IRWŁ z terenu Gminy Kiernozia na terenie której działa Koło Łowieckie Orzeł w obwodzie łowieckim nr 10, Kordiana Żurek oraz Janusza Wasilewskiego o wypowiedzenie się na temat działań Koła Łowieckiego.

Delegaci wyrazili pozytywną opinię z działań Koła Łowieckiego „Orzeł”

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie –wydania pozytywnej opinii dla Koła Łowieckiego nr 6 Orzeł na przedłużenie dzierżawy obwodu łowieckiego nr 10. Wydanie pozytywnej opinii zostało przegłosowane jednogłośnie.

Roman Wodzyński, pracownik BP IRWŁ przedstawił informacje  dot:

  • oszustwa w obrocie paliwami.

Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie oszustw w obrocie paliwami,  nabywcami nielegalnego paliwa mogą być nieświadomi oszustwa rolnicy. Konsekwencje z nielegalnie nabytego paliwa to: -brak prawa do odliczenia podatku VAT, – zapłata podatku VAT za sprzedawcę, -opłata akcyzy nałożona na rolnika za sprzedawcę, – nałożenie zapłaty opłaty paliwowej. W związku z tym należy wystrzegać się zakupu paliwa z podejrzanych źródeł.

  • wystąpienie KRIR do Premier Kopacz o dodatkowe 200 mln zł dla poszkodowanych rolników. Rada Ministrów przyjęła program pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty suszowe w 2015. Łączna kwota zabezpieczona w budżecie na te cele to 450 mln zł. Ze złożonych wniosków przez rolników do ARiMR o pomoc wynika, że pomoc będzie potrzebna w wysokości ok 650 mln zł.

 

Wnioski podjęte podczas posiedzenia:

  1. Zwiększenie stawki dopłat do materiału siewnego do 150 zł/ha. Do realizacji przez Zarząd IRWŁ.

 

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej województwa Łódzkiego w Łowiczu Jan Znyk, podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady.

 

  Roman Wodzyński