III w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ powiatu skierniewickiego

         W dniu 15.10.2015 roku odbyło się III /V  kadencji Posiedzenia Rady Powiatu  Skierniewickiego  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  .

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci  powiatowi  oraz goście: Marianna Rolczyk i Monika Sałkowska przedstawicielki PSSE  Skierniewice, Dorota Laska – Dyrektor TUW Skierniewic, Grzegorz Nitera z-ca Kierownika ARiMR oddział Skierniewice, Jerzy Czerwiński  - wójt gminy  Lipce Reymontowskie. Rada Powiatowa IRWŁ  w Skierniewicach  zapoznała się z przedłożonym wnioskiem wójta gminy LIPCE REYMONTOWSKIE Jerzego  Czerwińskiego. Wójt  przedstawił prośbę  o zaopiniowanie wniosku dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III b w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi  o powierzchni 15,1369 ha położonych we wsi Lipce  Reymontowskie na cele nierolnicze. Delegaci Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Skierniewicach  podjęli pozytywną opinię i wyrazili zgodę na zmianę przeznaczenia powyższych gruntów  na cele nierolnicze. Decyzja ta ma bowiem służyć ogólnemu dobru całego społeczeństwa, ponieważ pozwoli na ogólny rozwój gospodarczy i społeczny tego terenu. Przedstawicielki PSSE w Skierniewicach przedstawiły szeroką informację dotyczącą przepisów i bezpieczeństwa zdrowotności produktów pochodzenia roślinnego – produkcji pierwotnej w gospodarstwach rolnych i podmiotach gospodarczych  na terenie naszego powiatu.  Przedstawione zostały sprawy związane z obowiązkiem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno- higienicznych na wszystkich etapach produkcji żywności: uprawy, skupu, transportu, przechowalnictwa i przetwórstwa, przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności ”od pola do stołu”. Dyrektor TUW w Skierniewicach  Dorota Laska zwróciła uwagę na mające wkrótce nastąpić zmiany w ubezpieczeniach. Będą one mniej korzystne dla rolników jeżeli chodzi o dopłaty do producentów rolnych. Dokument dotyczący tych zmian ma być podpisany 31 listopada br. Informację  ARiMR przedstawił  Grzegorz Nitera. W swojej wypowiedzi miedzy innymi zaznaczył, że ogółem  wpłynęło 6 tys. wniosków dotyczących dopłat bezpośrednich oraz 4,5 tys. dotyczących ONW, 19 wniosków dotyczących „ Młody Rolnik”. Ponadto wpływały wnioski dotyczące niskich cen porzeczek oraz „wnioski suszowe”. Agencja wystawiała również zaświadczenia rolnikom składającym „wnioski suszowe” w gminach . Wpłynęło ok. 3 tys. wniosków o wystawienie  takich zaświadczeń. Rolnicy, którzy ubiegali się o pomoc w związku z suszą złożyli w tym czasie w ARiMR ok. 174 tys. wniosków o pomoc. Wynikająca z nich kwota jest wyższa od 450 mln zł zaplanowanych na ten cel w tegorocznym budżecie krajowym. W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające przekazanie w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Ich wypłata rozpoczęła się 19 października i potrwa do 30 listopada 2015 r. 

Rada zdecydowała o przekazaniu kwoty do 500 zł na ufundowanie nagrody dla zwycięzców konkursu orki w zakresie BEZPIECZEŃSTWA W ROLNICTWIE., organizowanego przez ZESPÓŁ  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GŁUCHOWIE. Środki będą pochodzić z funduszu na działalność statutową Rady Powiatowej. Delegaci  przychylili się pozytywnie do przedłożonego wniosku i pozytywnie jednogłośnie  go przyjęli. Według rady, konieczny jest stały kontakt z Zarządem w celu bezpośredniego wypracowywania i przedstawienia wniosków formalnych. Zasugerowano również, aby na następnym posiedzeniu rady Zarząd przedstawił informację o realizacji budżetu finansowego w bieżącym roku /cząstkowa/ jak również założenia na rok następny.

Grażyna Olszewska

SDC17931 SDC17932 SDC17934