II w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ powiatu tomaszowskiego

Dnia 11.09.2015r. odbyło się II posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego powiatu omaszowskiego, które otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszów Maz. IRWŁ Dariusz Kowalczyk.

W posiedzeniu brali udział delegaci oraz zaproszeni goście. Głównymi tematami były:

  • Wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia na cele nieleśne
    i nierolnicze gruntów na terenie gmin: Inowłódz, Rzeczyca
  • Tworzenie, zadania, zasady finansowania, organizacja i funkcjonowanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych („Funduszy Promocji”)
  • Omówienie bieżących spraw z działalności ARiMR. Pomoc w związku z klęską suszy (zasady przyznawania pomocy, wnioski oraz pomoc w ich wypełnianiu) – Kierownik BP ARiMR w Tomaszowie Maz. Pan Sławomir Kruś
  • Omówienie i sformułowanie wniosku do Zarządu w sprawie:

1) Zniesienie ponoszenia kosztów przez rolników na Fundusz Promocji.

2) Dożynki Prezydenckie – zorganizowanie ogólnopolskiego posiedzenia członków zarządu, Rad Powiatowych Izb Rolniczych.

3) Wprowadzenie prostego wniosku z danego roku o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych,  których gospodarstwa rolne  poniosły straty z tytułu wystąpienia ryzyka. Gotowy wniosek powinien być przygotowany i dostępny w momencie wystąpienia ryzyka a także możliwy do złożenia w okresie kiedy ryzyko trwa.

Karolina Galińska