Apel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i odpowiedź ministerstwa rolnictwa

Szanowna Pani Premier,

            Niekorzystne  zjawiska  atmosferyczne występujące na  terenie Polski i województwa łódzkiego, szczególnie  susza,  spowodowały zdecydowanie obniżenie plonów i ogromne straty w rolnictwie. Należy z całą stanowczością stwierdzić, że susza jaka nawiedziła nasz region, osiągnęła stan dotychczas niewyobrażalny. Działania związane z likwidacją jej skutków  wzbudzają  niezrozumienie wśród rolników dla których stan  suszy na danym terenie określają raporty Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (zawarte w tzw. Krajowym  Bilansie Wodnym), według których w województwie łódzkim występuje tylko stan zagrożenia suszą. Rolnicy ponoszą jednak dotkliwe straty. Naszym zdaniem, raporty IUNG nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji na polach i sadach, gdzie skutki są widoczne „gołym okiem”. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego już na początku lipca sygnalizował Wojewodzie Łódzkiemu stan zagrożenia suszą i problemy jakie mogą z tego wyniknąć. Powtórzyliśmy te wnioski w sierpniu, wnioskując o podjęcie takich działań, aby w raportach IUNG uwzględnione zostały uprawy:  nie tylko zboża ozime i jare, ale przede wszystkim użytki zielone i kukurydza oraz inne pastewne – stanowiące podstawową paszę (sianokiszonki i kiszonki) w żywieniu bydła, ale także ziarna w żywieniu trzody chlewnej i drobiu.

Teraz, z perspektywy czasu, należy stwierdzić, że działania, które zostały podjęte są niewystarczające, a skutki suszy zatrważające. Rolnicy oceniają straty w plonach nawet na 40-80%. Zdecydowanie niższe są plony jęczmienia ozimego, rzepaku, żyta, zbóż jarych, warzyw i owoców, ziemniaków, buraków cukrowych, innych okopowych, a także kukurydzy. Straty, które ponoszą rolnicy i polskie rolnictwo będą miały ogromny wpływ na polską gospodarkę w kolejnych latach. Anomalia pogodowe spowodowały, że rolnictwo przeżywa poważny kryzys i bez realnej pomocy państwa nie poradzi sobie z rozwiązaniem narastających problemów.

Popierając wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwracam się do Pani Premier z apelem o podjęcie kolejnych działań mających na celu ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, co pozwoli na uzyskanie pomocy przez wszystkich rolników, w tym rolników z terenów dla których raporty IUNG nie stwierdziły stanu klęski suszy, jedynie zagrożenie, a ponieśli oni dotkliwe straty.

 Z poważaniem

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego

Image (2) Image

 

 Odpowiedź ministerstwa rolnictwa na wniosek IRWŁ o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej - więcej…