Pismo IRWŁ w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie spowodowanej suszą

Członkowie Zarządu,

Przewodniczący Rad Powiatowych,

Członkowie Walnego Zgromadzenia IRWŁ

Susza jaka nawiedziła nasz kraj, osiągnęła stan dotychczas niewyobrażalny, ale też działania związane z likwidacją jej skutków wzbudzają niezrozumienie wśród rolników dla których stan suszy na danym terenie określają raporty Instytutu Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach zawarte w tzw. Krajowym  Bilansie Wodnym, według których na przeważającej części województwa łódzkiego występuje stan zagrożenia suszą. Kierując się wskaźnikami KBW w województwie łódzkim na 177 jednostek administracyjnych
– miast, miast – gmin, gmin, tylko w 100 stwierdzono zagrożenie suszą, natomiast tylko 53 gminy przystąpiły do szacowania strat wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Tematyce suszy i konsekwencji jakie z tego zjawiska wynikają była poświęcona narada w dniu 13 sierpnia br., którą zorganizował Wicewojewoda Łódzki Jarosław Klimas
z udziałem przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się sprawami wsi i rolnictwa.

Z upoważnienia Prezesa IRWŁ Bronisława Węglewskiego w naradzie uczestniczył Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ, Przewodniczący RP IRWŁ w pow. zgierskim.

Zdaniem samorządu rolniczego potwierdzonymi opiniami ze środowiska samorządu terytorialnego, opiniami wyrażonymi przez zainteresowanych rolników, raporty IUNG-u nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji na polach, a także lasach, rzekach i stawach. Lasy Państwowe ogłosiły, że stan wilgotności ściółki osiągnął wskaźnik „O”, co jest porównywalne z wilgotnością papieru.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach podaje, że tzw. ewotranspiracja czyli wielkość odparowywania wody z jednego m2 gleby, przy temperaturze większej niż 30 stopni w ciągu dnia – wynosi  5, 28 mm w ciągu doby.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego już na początku lipca sygnalizował Wojewodzie Łódzkiemu stan zagrożenia suszą. Powtórzyliśmy te wnioski w sierpniu, wnioskując o podjęcie takich działań, aby w raportach IUNG uwzględnione zostały uprawy:  nie tylko zboża ozime i jare, ale przede wszystkim użytki zielone i kukurydza- stanowiące podstawową paszę w żywieniu zwierząt gospodarskich, głównie bydła w postaci sianokiszonek i kiszonek, ale także ziarna w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Kukurydza na dzień dzisiejszy nie została jeszcze uwzględniona w raporcie. Ma się w nim dopiero znaleźć w najbliższym czasie.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskowała, aby przede wszystkim
w protokołach szacowania strat objąć wszystkie gatunki roślin uprawnych: w tym także ziemniaki, buraki cukrowe i inne.

W obecnej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się rolnictwo, a skutki tej suszy będziemy odczuwać także w roku następnym, niezbędne jest pilne określenie przez Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Rządem RP wielkości:

- pomocy socjalnej dla rolników, która jest niezbędna, aby zachować ciągłość produkcji rolnej w tym szczególnie zwierzęcej. Wnosimy o pomoc w wysokości co najmniej 500 zł do 1 ha użytków rolnych;

- przyspieszenia w postaci wcześniejszych zaliczek wypłat z tytułu złożonych wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe;

- zwiększenie dotacji i przyspieszenie terminu składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego zbóż ozimych w roku 2015, aby rolnicy dzięki wsparciu, jesienią mogli obsiać pola dobrej jakości materiałem siewnym;

- zwiększenie pomocy de – minimis w rolnictwie.

Skutki wywołane suszą są już tak dotkliwe, wręcz krytyczne, że Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz w dniu 14 sierpnia 2015r. złożył wniosek
o wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju.

 Z poważaniem      

Z up. Zarządu IRWŁ     

Jerzy Kuzański

Dyrektor Biura

 Trudna sytuacja w rolnictw spowodowana susza 2015 - plik pdf – ściągnij