Wspólna Polityka Rolna – najważniejsze elementy

Wspólna Polityka Rolna, historycznie pierwsza spośród wspólnych polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich, na przestrzeni kilku dziesięcioleci podlegała ciągłej ewolucji. Zmieniające się uwarunkowania zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne UE wymagały kolejnych dostosowań acquis-communitaire w tym obszarze. Najważniejsze z nich obejmują reformę MacSharry’ego z 1992 roku, uzgodnioną w 1999 roku Agendę 2000 oraz przeprowadzoną w 2003 roku, a więc tuż przed akcesją Polski do UE – reformę z Luksemburga, która obok postanowień dotyczących kształtu WPR do 2013 roku, zobowiązała również Wspólnotę do przeprowadzenia oceny funkcjonowania tej polityki (ang. Health-Check) w latach 2007-2008.

Od momentu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej, Polska współdecyduje o zmianach WPR, czego wyrazem jest udział w kolejnych modyfikacjach tej polityki (reformy poszczególnych rynków rolnych: cukru w 2006 r., owoców i warzyw oraz wina w 2007 r., Health-Check 2007-2008).

Formalne prace na forum UE nad reformą WPR rozpoczęły się z chwilą opublikowania przez Komisję Europejską komunikatu „ Wspólna Polityka Rolna – w stronę 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (.pdf 245,83 kB) ” w dniu 18 listopada 2010 roku. W następstwie dyskusji w Radzie oraz po przeprowadzonych konsultacjach publicznych, Komisja przygotowała projekty siedmiu nowych rozporządzeń, które będą regulować funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku w zakresie: płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej organizacji rynków rolnych oraz finansowania, monitorowania i kontroli WPR. Publikacja tych projektów nastąpiła w dniu 12 października 2011 roku, w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Polska prezydencja przeprowadziła analizę techniczną propozycji Komisji, aby umożliwić kolejnym państwom przewodniczącym pracom Rady UE wypracowanie wspólnego stanowiska. Ostatnim etapem procesu będą negocjacje pomiędzy Radą UE i Parlamentem Europejskim (obie instytucje mają równorzędny głos w decyzji o ostatecznym kształcie rozporządzeń). Zreformowana Wspólna Polityka Rolna powinna wejść w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku.

(Źródło: minrol.gov.pl) 

 

Reforma WPR – wyjaśnienie najważniejszych elementów