Jak sprzedać ziemniaki w UE? Spotkanie grupy roboczej w sieradzkim zagłębiu ziemniaczanym

6 lipca 2015 r. w dworku Hodowli Roślin Kalinowa w powiecie sieradzkim, ziemniaczanym zagłębiu województwa łódzkiego,  odbyło się 3 już spotkanie grupy roboczej w sprawie rozwiązania problemów związanych ze sprzedażą ziemniaka krajowego na rynkach Unii Europejskiej. Inicjatorem spotkania był Jarosław Klimas – Wicewojewoda Łódzki. W spotkaniu uczestniczyli również: Tadeusz Kłos – Główny Inspektor Ochrony Roślin I Nasiennictwa, Paweł Bejda – członek Zarządu Województwa Łódzkiego, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in. Bogusław Rzeźnicki – dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin , Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Włodzimierz Wojtaszek – dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Marek Mazur – dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Stefan Szczotka – Inspektor Wojewódzki Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Robert Nowak członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzędu Gminy i Miasta Warta, Andrzej Górczyński – prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Krzysztof Nowak – wiceprezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Jan Kołodziejczyk – przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu, Jerzy Wróbel – współwłaściel firmy AGROSAD, delegat IRWŁ, Stowarzyszenia „Polski ziemniak”, rolnicy, przedstawiciele firm zajmujących się dystrybucją ziemniaków w Polsce. Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej zostały omówiono ostatnie działania MRiRW w sprawie ułatwienia handlu ziemniakami z UE, ograniczenia występowania bakteriozy pierścieniowej, możliwościach wsparcia finansowego dla producentów ziemniaków z PROW 2015-2020. Przedstawiciele MRiRW zapewnili o szerokich działaniach ministerstwa. Uznali, że nie jest możliwe spełnienie postulatu o całkowitym zniesieniu wydawania zaświadczeń. Gospodarstw produkujących ziemniaki jest w Polsce ok. pół miliona z tego tych profesjonalnie zajmujących się produkcją (będących w rejestrze Wojewódzkich Inspektorów i pod kontrolą) nieco ponad 50 tys. (wykrywalność CMS w tych gospodarstwach to 12 %).  Jeśli Inspekcja badałaby ziemniaki w gospodarstwach, które nie są w rejestrze (nie są objęte nadzorem), poziom wykrywalności CMS w skali kraju byłby większy. Już 12 % to ponad 10 – krotnie więcej niż w UE. Ministerstwo rolnictwa planuje jednak wystąpienie do Komisji Europejskiej i proponuje 4 podstawowe punkty, które znalazłyby się w tym wystąpieniu. Polska wystąpi z propozycją, aby dla ziemniaków wczesnych czy nie w pełni dojrzałych nie trzeba było wykonywać badań na CMSa. MRiRW planuje także zaproponować możliwość odstąpienia od obowiązku plombowania środków transportu i magazynów w gospodarstwie, które ułatwiłoby przygotowanie do dystrybucji, a także uznanie systemu jakości jakim jest integrowana produkcja roślin, aby był równoważny z zaświadczeniami. MRiRW przekaże Komisji Europejskiej propozycję zmniejszenia przy badaniach partii próbek z danej części ziemniaków z 400 do 200.

W czasie spotkania w Kalinowej rozmawiano również o możliwości zapewnienia bezpłatnego badanie sadzeniaków z gospodarstwa przed rozmnożeniem, utylizacji zarażonych bulw (m.in. możliwość umieszczania ziemniaków w biogazowniach) i zdecydowanego uproszczenie procedur Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W czasie dyskusji rolnicy mieli okazję na wymianę poglądów, a także odniesienie się do działań ministerstwa.  Zaproponowali również, aby w przypadku ziemniaka bardzo wczesnego, zbieranego i sprzedawanego do 15 sierpnia danego roku, traktować go jako warzywo i odstąpić od badań na CMS. W drugiej części spotkania zwiedzano gospodarstwa zajmujące się produkcją ziemniaczaną. Uczestnicy roboczego spotkania gościli u Janusza i Mateusza Kołoszczyków w Domaniewie,  Jarosława Kowalczyka w Żelisławiu Kolonia,  Mirosława Kawy w Równej, Waldemara Bartosa w Równej i przedsiębiorstwo AGROSAD w Równej. W jednym z gospodarstw pokazano również pobieranie prób ziemniaków przez inspekcję delagatury  WIORiN w Sieradzu, a także uprawy kilku odmian ziemniaków na okolicznych polach.