Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego -uroczyste podsumowanie IV kadencji

Delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 27 marca 2015 r. spotkali się na X w IV kadencji Walnym Zgromadzeniu. Ostatnie posiedzenie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej uczestniczyli reprezentanci instytucji związanych z rolnictwem. Wicewojewoda łódzki Jarosław Klimas przedstawił informację na temat trwających prac legislacyjnych dotyczących możliwości sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych i produktów przetworzonych przez rolników na rynkach i targowiskach miejskich. Skróciłby się tym samym obieg produkcji od producenta do konsumenta.  Marek Kanicki – zastępca dyrektora ARiMR OR w Łodzi, przedstawił informację na temat działań w ramach PROW 2014-2020 i odpowiedział na szereg pytań, które zadawali delegaci IRWŁ. Następnie Krzysztof Ochnicki – kierownik ANR OT w Warszawie – filia w Łodzi przedstawił informację dotyczącą sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych w województwie łódzkim. Zakres czasowy sprawozdania obejmował styczeń, luty i marzec 2015r. Kierownik ANR poinformował również Walne Zgromadzenie o ilości gruntów, które pozostają w zasobie Agencji i przeznaczone będą do sprzedaży i dzierżaw. Julian Ambroziak, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii omówił bieżące działania realizowane na terenie województwa łódzkiego. Przedstawił również informację na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF). Andrzej Janik – ARR OT w Łodzi omówił zasady przyznania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Z-ca Inspektora Wojewódzkiego Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Włodzimierz Małecki przedstawił najważniejsze działania Inspektoratu realizowane na terenie województwa łódzkiego, dotyczące również walki z bakteriozą pierścieniową ziemniaka. W pierwszej części swoje propozycje współpracy dla rolników przedstawiła Anna Bieniawska – dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz Agnieszka Galanciak – ekspert ds. Agrobiznesu Centrum Regionu BGŻ S.A. Wśród zaproszonych gości byli również: Sławomir Granatowski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Łodzi, Andrzej Guzowski – naczelnik Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

W trakcie ostatniego, w tej kadencji, Walnego Zgromadzenia prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Andrzej Górczyński omówił działania Krajowej Rady Izb Rolniczych w minionym roku, natomiast wiceprezes IRWŁ – Krzysztof Nowak przedstawił informację z działalności statutowej za rok 2014 Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  oraz  od  IX  do X w IV kadencji Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Piotr Kociołek prezes spółki SAM-ROL, przedstawił szczegółowo, zgromadzonym delegatom, zakres działalności spółki oraz plany dotyczące kolejnych zamierzeń w tym roku.

W II części członkowie Walnego Zgromadzenia IRWŁ podjęli uchwałę powołującą skład osobowy Komisji Wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych IRWŁ, które zostały wyznaczone przez KRIR na dzień 31 maja 2015r. Członkowie Walnego Zgromadzenia przyjęli budżet na rok 2015 oraz udzielili absolutorium Zarządowi IRWŁ. Na zakończenie podjęli wnioski, które zostały przekazane odpowiednim instytucjom  w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

Wnioski z X w IV kadencji Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

  1. Podjąć działania mające na celu wydłużenie terminu – do 14 dni, zgłaszania zmian w systemie identyfikacji i rejestracji bydła.
  2. Podjęcie działań  w celu redukcji stada dzików na terenie województwa łódzkiego.
  3. Podjęcie działań w sprawie niestosowania sankcji w płatności zwierzęcej dla bydła i krów nieterminowo zarejestrowanych do roku 2015. Zasady płatności do zwierząt w tym bydła i krów zostały wprowadzone w ostatniej chwili. Rolnicy nie zostali poinformowani, że płatność będzie przysługiwała do zwierząt zarejestrowanych terminowo.
  4. Zorganizować wspólne spotkanie z  Ministerstwem  Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu uznania powiatu sieradzkiego za strefę wolną od bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.
  5. Podjęcie działań mające na celu przesunięcie terminu odstrzału dzikich gęsi z 21 XII do 21 I.  Brak okrywy śnieżnej powiększa straty w uprawach.

Beata Gregorczuk – Rzewuska