Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu

Rada Powiatowa IRWŁ w Łowiczu

Posiedzenie Rady Powiatowej w Łowiczu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego poprowadził Jan Znyk – Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego IRWŁ. W radzie uczestniczyli również Andrzej Górczyński – Prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Paweł Bejda – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

         Andrzej Górczyński przedstawił  Stanowisko Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją na rynku trzody chlewnej, a także omówił wnioski wypracowane podczas obrad, m.in. rozszerzenie rekompensat dla wszystkich działów produkcji rolnej na zasadach jakie otrzymują producenci owoców i warzyw oraz problem „Przedsądowych wezwań do udzielenia informacji”, wysyłanych rolnikom przez Agencję Nasienną, dotyczących wykorzystania przez nich materiału ze zbioru odmian roślin chronionych wyłącznym prawem jako materiału siewnego. Na wniosek Jana Znyka, Walne Zgromadzenie zaproponowało również zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na działanie spółek wodnych w województwie łódzkim do kwoty 2,5 mln zł, jak również zmianę proporcji finansowania zadań tak, aby wkład Urzędu Marszałkowskiego i spółki wodnej było taki sam – po 50% (dotychczas proporcja była następująca: 30 % do 70%). Ten wniosek Rada Powiatowa IRWŁ w Łowiczu skierowała do Pawła Bejdy – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego.

         Przewodniczący Rady Jan Znyk zwrócił się również do Pawła Bejdy o podjęcie działań w kierunku wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wapnowania gleb w województwie łódzkim. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego czyni takie starania od stycznia 2014 roku o uruchomienie programu mającego na celu udzielenie dotacji do rekultywacji gleb po przez wprowadzenie wapna naturalnego. Niestety program do tej pory nie został uruchomiony.

         Kolejnymi punktami posiedzenia Rady Powiatowej były:

  • zaopiniowanie wniosku Wójta Gminy Nieborów o zmianę przeznaczenia gruntów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów-wniosek zaopiniowano pozytywnie.
  • szkolenie z zakresu zmian w płatnościach bezpośrednich na lata 2015-2020 przedstawił Roman Wodzyński – Członek Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu.

Podstawowe płatności o jakie rolnik może ubiegać się w 2015 to:

- jednolitej płatności obszarowej (JPO) oraz płatności za zazielenienie,

- płatność dla młodych rolników, głównym celem płatności jest ułatwienie zakładania działalności rolniczej przez młodych rolników i wsparcie dostosowań strukturalnych ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności rolniczej,

- płatność dodatkowa do powierzchni w przedziale: 3 – 30 ha,

- system dla małych gospodarstw, jeżeli w roku 2015 należna rolnikowi kwota płatności bezpośrednich wyniesie nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1 250 euro zostanie on włączony do systemu dla małych gospodarstw automatycznie z zachowaniem możliwości wystąpienia z tego systemu,

- płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją (do powierzchni upraw i do zwierząt),

- płatność za zazielenienie, płatność za praktyki rolnicze korzystne dla  klimatu
i środowiska – płatność obowiązkowa.

Obowiązkowe trzy praktyki zazielenienia:

- dywersyfikacja upraw obowiązuje powyżej 10ha gruntów ornych,

- utrzymanie trwałych użytków zielonych, w tym cennych przyrodniczo (TUZ),

- utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) obowiązuje powyżej 15 ha gruntów ornych.