Stanowisko Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dotyczące trudnej sytuacji na rynkach rolnych

W związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją na rynkach rolnych, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskuje o podjęcie natychmiastowych działań.

I. Działania interwencyjne

- wprowadzenie rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty na rynkach rolnych;

- rozwiązanie problemu kar za przekroczenie limitów kwot mlecznych (w związku z ich likwidacją z dniem 1 kwietnia 2015 roku)

- znaczne zmniejszenie populacji dzików, które są głównymi nosicielami wirusa ASF oraz zwiększenie środków na skuteczne przeprowadzenie programu bioasekuracji w Polsce;

- wprowadzenie obowiązku znakowania i etykietowania mięsa z podaniem producenta oraz wprowadzenie pełen kontroli sprowadzanej na rynek polski wieprzowiny, wołowiny oraz innych gatunków mięsa oraz jego przetworów;

- zdecydowana ochrona polskiej ziemi przed wykupem przez obcokrajowców (od maja 2016r.).

II. Działania zapewniające opłacalność produkcji na wszystkich rynkach rolnych.

- wnosimy o zwiększenie dopłat do materiału siewnego i wyrażamy stanowczy sprzeciw w związku z propozycją nowego rozporządzenia MRiRW obniżającego wysokość tych dopłat;

- umożliwienie rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych,    pochodzących z ich gospodarstw oraz uruchomienie w PROW 2014-2020 środków na inwestycje związane z małym przetwórstwem i odbudową lokalnych rzeźni;

- racjonalne wykorzystanie funduszy promocji artykułów rolno – spożywczych na działania promocyjne polskiej żywności na rynkach UE i krajów trzecich.

III. Działania zapewniające racjonalne wykorzystanie środków unijnych skierowanych do sektora rolnego.

- dostosowanie wielkości opłat obszarowych do poziomu obowiązującego w krajach starej Unii Europejskiej;

- wprowadzenie w dopłatach bezpośrednich do produkcji – dopłaty do każdej lochy.

            Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, mając na uwadze skalę problemu i coraz bardziej napiętą sytuację apeluje o szybkie wprowadzenie w/w wniosków. Jednocześnie oczekujemy od Pani Ewy Kopacz – Premier Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marka Sawickiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęcia stosownych działań mających na celu jak najszybsze rozwiązanie tej trudnej sytuacji na rynkach rolnych.

Andrzej Górczyński

Prezes Izby Rolniczej

        Województwa Łódzkiego