Spotkanie sieradzkich producentów ziemniaka i odpowiedź MRiRW na postulaty

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Błaszkach, powiecie sieradzkim, 23 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentowaną przez Andrzeja Górczyńskiego – Prezesa i Krzysztofa Nowaka – Wiceprezesa IRWŁ oraz Jana Kołodziejczyka – Przewodniczącego Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu z producentami ziemniaka. W spotkaniu uczestniczyli również: Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bogusław Rzeźnicki – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW, Marzena Trajer i Witold Wierzbiński – Dyrektorzy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, Jarosław Klimas – Wicewojewoda Łódzki, Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dyrektor OT ARR w Łodzi, Stefan Szczotka – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Włodzimierz Wojtaszek – dyrektor OR ARiMR w Łodzi, Tomasz Fraszka – Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,  Mariusz Bądzior – Wicestarosta Sieradzki, Karol Rajewski – Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki, Tomasz Woźniak – Wójt Gminy Wróblew, Jarosław Janiak – Wójt Gminy Burzenin, przedstawiciele związków zawodowych rolników

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Powiat sieradzki to największe zagłębie ziemniaczane w województwie łódzkim – mówił Jan Kołodziejczyk Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu, który w czasie spotkania m.in. przedstawił analizy cen i główne problemy na rynku ziemniaków jadalnych. Brak zbytu i nieopłacalność produkcji to główny powód tak dramatycznej sytuacji tej grupy producentów. Polska w ciągu ostatnich lat stała się importerem ziemniaków (także z krajów trzecich). Znacznie zmniejszył się również ich eksport, co wpłynęło na spadek cen ziemniaków na rynku polskim. Andrzej Górczyński – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego mówił o konieczności promocji i ochrony polskiego ziemniaka. Rolnicy są zdezorientowani, nie wiedzą czy dalej uprawiać ziemniaki jadalne bo koszty przewyższają zyski. Nie można doprowadzić do sytuacji w której produkcja w Polsce będzie zmniejszona, a ziemniaki sprowadzać będzie się z innych krajów. Prezes IRWŁ wspomniał, że rok jest tym bardziej trudny ze względu na embargo, które Rosja wprowadziła na polskie produkty rolne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Błaszkach, kilkuset rolników, miało okazję zapoznać się z najważniejszymi elementami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk namawiała producentów do sięgnięcia po środki z UE. Wspominała o wsparciu dla małych i średnich gospodarstw rolnych, a także dla rolnictwa ekologicznego. Zwróciła szczególną uwagę na potrzebę tworzenia grup producenckich. Rynek ziemniaków w Polsce nie jest zbyt duży, zarówno jeśli chodzi o produkcję, jak i uprawiane odmiany. Poszczególni producenci uprawiają tych ziemniaków mało i są zbyt słabo zorganizowani, a przecież jedyną drogą do osiągnięcia lepszych zysków na tym rynku jest ich organizowanie się – podkreśliła wiceminister. Grupa taka może być wtedy równorzędną stroną w kontraktacji surowca z zakładami przetwórczymi. Ma większą możliwość negocjowania ceny za dostarczony surowiec, a także silniejszą pozycję na rynku. Utworzenie grupy producentów daję szansę na negocjowanie cen nawozów i innych środków produkcji oraz dzielenia kosztów transportu, co pozwoli uzyskać wyższe i stabilniejsze dochody – stwierdziła wiceminister Zofia Szalczyk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rolnicy, którzy zmagają z brakiem możliwości zbytu swoich upraw wspominali o skomplikowanej sytuacji fitosanitarnej. Chcąc sprzedać ziemniaki do innych państw Unii Europejskiej powinni mieć zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie badań laboratoryjnych, które wykluczają występowanie w ziemniakach bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus powodujących bakteriozę pierścieniową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ziemniaki mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich, jeśli miejsce ich produkcji zostało przebadane przez wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakteriozy. Stopień porażenia tą chorobą ziemniaków w Polsce zmniejsza się, a w powiecie sieradzkimi bakteria (Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus) w ogóle nie występuje – poinformowała zgromadzonych Anna Jankowska –  Kierownik WIORiN w Łodzi delegatura w Sieradzu. W związku z tym rolnicy postulowali o utworzenie na terenie powiatu sieradzkiego strefy wolnej od bakteriozy pierścieniowej i zniesienie konieczności tych badań, a także utworzenia zespołu monitorującego te działania, składającego się z przedstawicieli samorządów oraz rolników. W celu wyeliminowania chorób kwarantannowych ziemniaka w Polsce postulowano o zwiększenie dotacji o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowalny, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do kwoty w wysokości 70 % wartości zakupionych sadzeniaków. Spowoduje to częstszą ich wymianę, a kwalifikowane sadzeniaki ziemniaków staną się bardziej dostępne dla ogółu rolników. Proponowano również wprowadzenie rekompensat w wysokości 400 zł na jeden hektar – jednak nie więcej niż za dwa hektary w gospodarstwie – dla rolników uprawiających ziemniaki w 2014 roku. Działanie takie pozwoliłoby na zahamowanie drastycznego spadku powierzchni uprawy ziemniaka w Polsce. Rolnicy zwracali uwagę, na potrzebę ukierunkowania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na badanie bakteriozy głównie w sadzeniakach ziemniaka i dofinansowanie tej instytucji. Proponowano również wytypowanie jednej gorzelni na terenie województwa łódzkiego do utylizacji wykrytych sporadycznie porażonych bulw ziemniaka celem całkowitego wyeliminowania CMS, a także zabezpieczenie środków w budżecie na rekompensaty za zutylizowanie porażonych bulw ziemniaka i na zwiększenie dopłat do materiału sadzeniakowego. Producenci ziemniaków zwracali uwagę na potrzebę większej współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i innymi resortami dla  pozyskania nowych rynków zbytu dla polskich ziemniaków. Rozmawiano o Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, i wykorzystaniu go na działania promocyjne polskiego ziemniaka w celu zwiększenia spożycia zarówno w Polsce jak i na świecie. Wnioski ze spotkania zostały przesłane do Zofii Szalczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Joanny Chełmińskiej – Wojewody Łódzkiej, Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Wiktora Szmulewicza – Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Odpowiedż MRiRW na wnioski zgłoszone przez rolników w czasie spotkania w Błaszkach