Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IX w IV kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 5 grudnia 2014 r. W czasie posiedzenia Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Andrzej Górczyński omówił działania Krajowej Rady Izb Rolniczych, natomiast Wiceprezes IRWŁ – Krzysztof Nowak przedstawił informację z działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za okres  od VIII /IV do IX/IV Walnego Zgromadzenia IRWŁ. Następnie Prezes spółki SAM-ROL – Piotr Kociołek, zgromadzonym delegatom izby, przedstawił dotychczasową działalność spółki oraz przyszłoroczne zamierzenia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Członkowie Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w czasie obrad ustosunkowali się do dramatycznej sytuacji na rynku trzody chlewnej i podjęli stanowisko w tej sprawie:

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

z dnia 5 grudnia 2014 r.

W związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją na rynku trzody chlewnej, apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań, które ustabilizują ten rynek.

Rynek trzody chlewnej jest w Polsce jednym z podstawowych kierunków produkcji zwierzęcej. Od pewnego czasu występuje jednak znaczny spadek cen żywca wieprzowego, wynoszący nawet 30% w porównaniu do poprzednio obowiązujących. Aktualna cena nie jest adekwatna do ponoszonych, przez rolników, kosztów produkcji. Jest to główny powód pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej. Sytuacja staje się dramatyczna. Otrzymujemy liczne sygnały od środowisk rolniczych i wnioski o interwencję w tej sprawie.

W związku z tym apelujemy o wprowadzenie długotrwałych rozwiązań, które pozwolą na:

-  wprowadzenie rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek zaistniałej sytuacji,

- wprowadzenie w dopłatach bezpośrednich do produkcji 2015 – 2020 dopłaty do każdej lochy,

-  wprowadzenie obowiązku znakowania i etykietowania mięsa z podaniem producenta,

            Oczekujemy podjęcia szybkich i skutecznych działań mających na celu poprawę sytuacji producentów trzody chlewnej w naszym kraju.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia IRWŁ zostało przesłane do Jolanty Chełmińskiej – Wojewody  Łódzkiego, Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego, Marka Mazura – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W czasie obrad Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego rozmawiano również o embargu rosyjskim i jego negatywnym wpływie na gospodarkę, w tym na rolnictwo. Wnioskowano o rozszerzenie rekompensat dla wszystkich działów produkcji rolnej na zasadach jakie otrzymują producenci owoców i warzyw. Dyskutowano również o problemie afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski. W związku z kolejnymi przypadkami tej choroby na naszym terenie wnioskowano o ograniczenie pogłowia zwierzyny łownej, szczególnie dzików, poprzez zmniejszenie stada podstawowego i zwiększenia odstrzałów. Zaproponowano również zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na działanie spółek wodnych w województwie łódzkim do kwoty 2,5 mln zł, jak również zmianę proporcji finansowania zadań tak, aby wkład Urzędu Marszałkowskiego i spółki wodnej było taki sam – po 50% (dotychczas proporcja była następująca: 30 % do 70%). W czasie obrad delegaci IRWŁ zwrócili uwagę na problem braku regulacji sprzedaży bezpośredniej produktów z gospodarstw rolnych. Wnioskowano o wprowadzenie możliwość takiej sprzedaży w Polsce, bazując na rozwiązaniach i doświadczeniach innych krajów UE (np. Austrii). Członkowie Walnego Zgromadzenia IRWŁ wnioskowali o podjęcie przez Krajową Radę Izb Rolniczych działań umożliwiających (przy minimum formalności) dywersyfikację dochodu w gospodarstwach rodzinnych, polegającą na budowie małych, odnawialnych źródeł energii, a także o przedłużenie do 6 miesięcy terminu rozliczania faktur po otrzymaniu kredytu tzw. klęskowego i uwzględnienie faktur wystawionych przed zaistnieniem zjawiska w roku w którym wystąpiła klęska. Na IX w IV kadencji Walnym Zgromadzeniu podniesiono też problem „Przedsądowych wezwań do udzielenia informacji”, wysyłanych rolnikom przez Agencję Nasienną, dotyczących wykorzystania przez nich materiału ze zbioru odmian roślin chronionych wyłącznym prawem jako materiału siewnego. Zawnioskowano o podjęcie szybkich działań, które wyjaśnią tę sytuację.