VIII w IV kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – 12 kwietnia 2014 r.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w dniu 12 kwietnia  2014 roku odbyło się VIII w IV kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Posiedzenie było podzielone na dwie części. W pierwszej części członkowie WZ IRWŁ  jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi IRWŁ oraz przyjęli budżet  i plan finansowy na 2014 rok.  Następnie przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa przedstawili informacje na temat:

 • Najważniejszych działań sanitarno-weterynaryjnych realizowanych przez Wojewódzki  Inspektorat Weterynarii w Łodzi w zakładach przetwórczych  na terenie województwa łódzkiego oraz omówienie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej i procedur związanych z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń – Julian Ambroziak – Lekarz Weterynarii;
 • Najważniejszych działań (z  uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin) realizowanych przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Z-ca Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora  – Włodzimierz Małecki; państwa instytucję na terenie województwa łódzkiego.
 • Realizacji działań i przesunięcia środków finansowych w ramach PROW 2007-2013 przez regionalny oddział ARiMR  w Łodzi -Radosław Agaciak   w zastępstwie Dyrektora ARiMR OR w Łodzi.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jolanta Chełmińska – Łódzki Wojewoda, Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Anna Bieniawska (Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW) Dorota Grall ( Z-ca Dyrektora TUW Oddział w Łodzi) ,Małgorzata Gabryelczak (Z-ca Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach), Andrzej Cecotka  (Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim), Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Andrzej Guzowski.   Bronisław Węglewski, delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Krajowej Rady przedstawił sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych. Informację z działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zaprezentował Wiceprezes IRWŁ Krzysztof Nowak. Piotr Kociołek, Prezes „SAM-ROL” spółki z o.o.  przedstawił informację na temat działalności i dalszych zamierzeń firmy. Dyrektor TUW Anna Bieniawska omówiła ofertę obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie

Wnioski podjęte podczas VIII/IV Walnego Zgromadzenia IRWŁ

 1.  Wprowadzenie rekompensat dla rolników, którzy sprzedali trzodę chlewną po zaniżonych cenach poprzez wyrównanie ceny do 5 zł/kg na terenie całego kraju.
 2. Świadectwa zdrowia powinny tylko dotyczyć  trzody chlewnej pochodzącej z tzw. strefy buforowej  z wyłączeniem pozostałych produktów rolniczych.
 3. Wielkość stref buforowych powinna być nie większa, niż to wynika z obowiązujących przepisów ( w promieniu 10 km od ogniska choroby).
 4. Przedstawienie działania Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Czy została ustalona rezerwa środków finansowych na promocję, nagłośnienie bezpieczeństwa spożycia mięsa wieprzowego.
 5. Zwrócenie szczególnej uwagi przy sprawdzaniu wniosków o płatność w ramach działania  „ Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” czy przestrzegany jest warunek  50% zakupu produktów rolnych bezpośrednio od rolników.
 6. Termin płatności za produkty pochodzenia rolniczego  ograniczyć maksymalnie do 90 dni.
 7. Dokonać zmiany w przepisach podatkowych polegającej na tym aby rolnicy prowadzący działalność gospodarczą najpierw otrzymali płatność a potem dopiero  odprowadzali podatek VAT.
 8. Zorganizować kurs operatorów kombajnów zbożowych.
 9. Czy przewidziane są renty strukturalne w nowym PROW 2014-2020.
 10. Przeprowadzić kontrolę rynku rolnego w zakresie produktów rolnych z importu dotyczących jakości oraz oznakowania kraju pochodzenia.
 11. Prowadzić systematyczny monitoring i kontrolę giełdy rolnej „Zjazdowa” pod kątem handlu warzywami pochodzącymi z importu z krajów trzecich.
 12. Podjąć działania w sprawie zmiany zapisu w ustawie Prawo Łowieckie aby w komisji szacującej szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne i leśne uczestniczyły osoby bezstronne tj. pracownicy ODR-ów i  urzędów gmin.
 13. Wykorzystując kontakty IRWŁ z organizacjami rolniczymi innych krajów UE dokonać porównania, czy wprowadzone karty pola na zasadach ustalonych w Polsce obowiązują  również w innych krajach UE, a jeżeli istnieją różnice  to na czym polegają. Intencją jest ustalenie czy polskie prawo nie jest bardziej restrykcyjne w tym zakresie niż prawo np. Niemiec czy Francji.

Beata Rzewuska

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA