Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W grudniu 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Umożliwiło to zakończenie w lutym 2015 roku prac nad dwiema ustawami: z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349) oraz z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378). Do dnia 20 stycznia 2016 roku opublikowano 28 rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym: 21 rozporządzeń, określających szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy i wypłat w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020 oraz 7 tzw. rozporządzeń horyzontalnych określających m.in. zasady przeprowadzania kontroli, podział środków na poszczególne lata i na województwa oraz zasady prowadzenia monitoringu i ewaluacji PROW 2014-2020.

Pierwsze nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020 zostały uruchomione w marcu 2015 roku.

Na rok 2016 zaplanowano ponowne uruchomienie instrumentów wsparcia PROW 2014-2020, w ramach których pierwsze nabory odbyły się w roku 2015 oraz większości pozostałych do uruchomienia instrumentów. Uruchomienie działań, co do których w roku 2015 nie przeprowadzono naborów, uzależnione jest m.in. od zakończenia prac nad szczegółowymi przepisami dotyczącymi warunków i trybu przyznawania i wypłat pomocy. Dodatkowo, ze względu na konieczność akredytowania procedur wdrożeniowych dla pięciu instrumentów, ich uruchomienie uzależnione jest od zakończenia procesu akredytacji Agencji Płatniczej. Na rok 2016 zaplanowano uruchomienie instrumentów wsparcia dotyczących rozwoju gospodarstw, wzmacniania przedsiębiorczości, rozwoju terytorialnego, transferu wiedzy i innowacji oraz wsparcia jakości produkcji.

W pierwszej kolejności uruchamiane będą dwa działania dotyczące rozwoju gospodarstw, w ramach których nabory wniosków odbyły się  już w 2015 roku, a mianowicie , „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”  („Premie dla młodych rolników”) oraz „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”).  W przypadku pierwszego instrumentu osoby po raz pierwszy podejmujące się prowadzenia gospodarstwa rolnego, będą mogły skorzystać z pomocy w formie premii, w wysokości 100 tys. zł — planowany termin naboru wniosków marzec 2016 r. Z kolei rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni do 300 ha., i o określonej wielkości ekonomicznej również w marcu 2016 roku będą mogli składać wnioski na wsparcie inwestycyjne przedsięwzięć z zakresu racjonalizacji technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu. Ponadto rolnicy będą mogli ponownie ubiegać się o wsparcie w zakresie rozwoju produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego — w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”.  W czerwcu 2016 nowoutworzone grupy producentów i organizacji producentów będą mogły aplikować o pomoc w ramach instrumentu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Planuje się, że w sierpniu 2016 r. właściciele gospodarstw, których potencjał produkcyjny ucierpiał w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych będą mogli, w przypadku wystąpienia takich klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, skorzystać z pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”. Natomiast w marcu 2017 roku planuje się nabór wniosków w ramach działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000″. W pierwszym kwartale 2017 roku zaplanowano uruchomienie dwóch instrumentów wsparcia kierowanych do gospodarstw o mniejszym potencjale ekonomicznym, a mianowicie: „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) oraz „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”). W przypadku wsparcia na restrukturyzację małych gospodarstw rolnicy kierujący gospodarstwami o wielkości ekonomicznej nie przekraczającej 10 tys. euro standardowej rocznej produkcji, mogą skorzystać z premii, w wysokości 60 tys. zł. Celem tego instrumentu jest wzrost konkurencyjności mniejszych gospodarstw rodzinnych. Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa, którzy zakwalifikowali się do systemu płatności dla małych gospodarstw, w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu działalności rolniczej i trwałym przekazaniu gospodarstwa na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, będą mogli ubiegać się o jednorazową płatność z tytułu zaprzestania prowadzenia gospodarstwa w ramach „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne”. W zakresie wsparcia przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020, przewidziano w roku 2016 nabory wniosków zarówno dla sektora rolno — spożywczego, jak i w zakresie innych sektorów gospodarki. W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) rolnicy, domownicy i małżonkowie tych rolników będą mogli w lipcu 2016 roku składać wnioski o refundację do 50% kosztów inwestycji i maksymalnie do 300 tys. zł, na operacje z zakresu rozpoczynania działalności przetwórczej. Podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa oraz grupy producentów i ich organizacje będą mogły ponownie składać wnioski o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji  ”Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) —planowany termin naboru wniosków o pomoc — listopad 2016 roku.  Zakłada się, że w październiku 2016 roku uruchomiony zostanie nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji  „Rozwój przedsiębiorczości — rozwój usług rolniczych”).  Rolnicy, domownicy i małżonkowie tych rolników, którzy planują uruchomienie działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem, mogą skorzystać z pomocy w formie premii  w wysokości 100 tys. zł na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji związanych z uruchomieniem takiej działalności. Uruchomienie naboru wniosków na realizację tego typu przedsięwzięć, planowane jest w I kwartale 2017 roku w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”). W ramach wsparcia rozwoju terytorialnego, w 2016 roku, zaplanowano uruchomienie następujących instrumentów wsparcia:

1) Marzec 2016 roku – „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów” ).-terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru.

2) Czerwiec 2016 roku „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru.

 3) Lipiec 2016 roku – „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji, „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”) – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru.

4) Sierpień 2016 roku – „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”) -terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru.

5) Kwiecień 2017 roku – „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”) oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”) – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru.

 6) Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”) terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru, które wdrażają część instrumentów PROW 2014-2020, tzw. działań samorządowych. Nabory ogłoszone przez część SW.

W zakresie wspierania transferu wiedzy i innowacji, w listopadzie 2016 roku, przewidziano nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących instrumentów: „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, „Wsparcie korzystania z usług doradczych” oraz „Współpraca”, które przyczynią się do wzmocnienia procesu transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i sektorze rolno – spożywczym.

Dodatkowo realizując potrzeby związane ze wsparciem produkcji żywności wysokiej jakości planuje się uruchomienie naborów wniosków w ramach dwóch instrumentów: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” – czerwiec 2016 roku oraz „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” — grudzień 2016 roku.

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 (.xls 43,52 kB)

(Źródło: MRiRW)