IV Rada Powiatowa IRWŁ w Pajęcznie

 

W dniu 18 listopada 2015 roku odbyło się czwarte w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie, w której uczestniczyli jej członkowie:

Jacek KOZIŃSKI – Przewodniczący IRWŁ w Pajęcznie – Gmina Nowa Brzeźnica, Łukasz WOJTASZCZYK – Delegat na Walne Zgromadzenie IRWŁ – Miasto i Gmina Działoszyn, Ireneusz BEDNAREK – Gmina Kiełczygłów, Katarzyna BEDNARSKA – Miasto i Gmina Pajęczno, Andrzej BŁASIAK – Gmina Siemkowice, Dariusz BOROŃ – Gmina Sulmierzyce, Wiesław BOROWIEC – Gmina Strzelce Wielkie, Krzysztof BRZEZOWSKI – Gmina Kiełczygłów, Jarosław GASIECKI – Gmina Siemkowice, Jacek JAWORSKI – Gmina Rząśnia, Jan MADEJ – Miasto i Gmina Działoszyn, Józef PERCZAK – Gmina Strzelce Wielkie, Paweł SIKORA – Gmina Rząśnia, Dariusz TOKARSKI – Miasto i Gmina Pajęczno, Danuta TRAJDOS – Gmina Sulmierzyce, Aleksandra ZIĘBA – Gmina Nowa Brzeźnica, oraz zaproszeni goście: Bożena Bednarek – kierownik KRUS Placówka Terenowa Pajęczno, Agnieszka Kulifer – pracownik zajmujący się sprawami emerytalno – rentowymi oraz Piotr Sadek – pracownik prewencji i przedstawiciele ŁODR Rejonowy Zespół Doradców w Pajęcznie – Kierownik Jacek Różański i Agata Pęciak – doradca. W posiedzeniu uczestniczył również Pan Andrzej Komala – Wiceprezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Tematem posiedzenia były:

1. Fundusze unijne dostępne dla rolników w PROW 2014-2020 – Rejonowy Zespół Doradców w Pajęcznie.

2.  BHP  w rolnictwie – KRUS Placówka Terenowa Pajęczno.

3.  Informacja na temat oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie na stosunki wodne w powiecie pajęczańskim.

W pierwszej kolejności posiedzenia głos zabrali przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówki Terenowej w Pajęcznie omawiając zasady bezpieczeństwa pracy w rolnictwie oraz wypowiadano się w zakresie przepisów dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników. W dalszej części posiedzenia Rady wystąpili Doradcy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pajęcznie przedstawiając informację na temat funduszy unijnych dostępnych dla rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pani Agata Pęciak wspomniała o zakończonym  naborze wniosków w ramach PROW 2014-2020, to jest wniosek – Młody Rolnik, termin składania był od 20 sierpnia do 16 września i wniosek o przyznanie pomocy na ,,Modernizację gospodarstw rolnych”, który zakończył się 17 listopada 2015 roku.Informację na temat oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie na stosunki wodne w powiecie pajęczańskim omówił przewodniczący Rady Powiatowej  IRWŁ. Odnosząc się do spotkania odbytego w dniu 17 listopada 2015 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, w którym wziął udział wraz z Pawłem Sikorą – jako przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami w Pajęcznie i członek Rady Powiatowej IRWŁ. Organizatorem prezentacji było PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, przy współudziale Starosty Pajęczańskiego. Z wypowiedzi głównego geologa z Kopalni Bełchatów wynika, że lej depresyjny obejmuje swoim zasięgiem tylko 419 km kwadratowych tj. łącznie z kopalnią i terenami przyległymi. Faktem jest, że Kopalnia  w zamian za degradację terenów pomaga gminom m.in. przy budowie dróg, wodociągów, ale z kolei rolnicy są poszkodowani działaniem tego leja depresyjnego. Dyrektor Kopalni zapewnił, że może udzielić odszkodowania do gruntów rolnych jedynie rolnikom z gminy Rząśnia, Siemkowice, Kiełczygłowa i Sulmierzyc i niektórym gminom z powiatu bełchatowskiego (Rusiec, Szczerców), które są bezpośrednio narażone na oddziaływanie leja. Przewodniczący Rady zaproponował spotkanie Rad Powiatowych z powiatu bełchatowskiego i pajęczańskiego oraz poszkodowanych gmin, w celu uzyskania wyjaśnień od przedstawicieli Kopalni o zasadach wypłacania tych odszkodowań. Z uwagi na opieszałość działań ze strony Kopalni  Pan Paweł Sikora poprosił delegatów Rady o poparcie wysuniętego WNIOSKU dotyczącego nieprawidłowego działania leja depresyjnego:

 

  1. W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania pozwolenia wodno-prawnego dla KWB Bełchatów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wnosimy o szczegółowe wyjaśnienie:

 

- dlaczego Kopalnia nie partycypuje w odtworzeniu zbiorników wodnych na terenach objętych oddziaływaniem zakładu górniczego

 

- wątpliwy jest również zasięg leja depresji, uważamy, że obejmuje on tereny całego powiatu pajęczańskiego

 

- uważamy, iż zachodzi bezpośredni związek skutkowo – przyczynowy dotyczący obniżenia plonowania w związku z działalnością Kopalni.

 

Wniosek przez Radę został  przyjęty jednogłośnie. W dalszej dyskusji tego tematu zebrani opowiedzieli się za podjęciem działań ze strony Rady Powiatowej IRWŁ  w Pajęcznie w tej kwestii.

Podczas dyskusji członkowie Rady poruszyli problem ze zwierzyną łowną, która wyrządza szkody w uprawach i płodach rolnych. Nawiązano także do sytuacji w otrzymaniu pomocy dla rolników poszkodowanych z powodu suszy, spowodowanej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi występującej na terenie Polski. Wspomniano o wdrożeniu w najbliższym czasie programu wapnowania dla zainteresowanych osób.

Wysunięto wnioski w następującej kwestii:

1.      Pan Józef Perczak  - wysunął wniosek w celu wyznaczenia terminu spotkania, na którym będzie poruszony temat oddziaływania leja depresji i inne sprawy rolnicze,

2.      Wniosek o podjęcie działań celem uproszczenia procedur w sięganiu po pomoc w ramach PROW 2014-2020 -  Pan Paweł Sikora.

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

Podsumowując posiedzenie Pan przewodniczący Jacek Koziński podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i dyskusję oraz przedstawił następujące ustalenia:

 

  1. Przesłanie wniosków do realizacji przez Zarząd do Łodzi,
  2. Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej odbędzie się w grudniu 2015 roku.

Irena Biecuszek